Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2016 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 78/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 16/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH; VÌ MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG; THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TRONG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP, ngày 23/5/2015 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của 09 huyện, thị xã, thành phố đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xét duyệt;

Xét Tờ trình số 196/TTr-UBND, ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; với những nội dung chính như sau:

1. Tổng số dự án, công trình cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất: 279 dự án, công trình.

2. Tổng diện tích đất cần thu hồi; chuyển mục đích sử dụng đất: 1.895,09 ha. Trong đó:

- 173 dự án, công trình thu hồi đất (không phải đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) với tổng diện tích thu hồi đất là 1.662,31 ha (chi tiết kèm theo Phụ lục số 01).

- 106 công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, với tổng diện tích thu hồi là 232,76 ha; trong đó:

+ Đất trồng lúa:108,77 ha (đất chuyên trồng lúa nước: 78,29 ha).

+ Đất rừng phòng hộ: 35,08 ha.

+ Các loại đất khác: 89,91 ha.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục số 02)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có dự án cấp bách cần phải thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ có nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn tài trợ của các tổ chức hoặc các dự án có vốn đầu tư lớn, cần thiết (ngoài danh mục các dự án tại Nghị quyết này); giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo lại Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/12/2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT (KHÔNG PHẢI ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG) THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số:78/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án, công trình

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện, dự án, công trình

Ghi chú

Tổng diện tích khoảng (ha)

Trong đó

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

Đất chưa sử dụng

Xã, phường, thị trấn

Huyện, TX, TP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

TỔNG CỘNG

1662.31

1124.21

46.56

491.54

 

 

 

I

THÀNH PHỐ TUY HÒA

115.52

46.50

6.86

62.16

 

 

 

1

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1)

0.35

 

0.35

 

Phường 9

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường chất lượng tỉnh Phú Yên (giai đoạn 1)

2

Đầu tư xây dựng cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên tuyến Quốc lộ 1 cũ

34.50

34.50

 

 

Phú Lâm

Bình Ngọc

TP. Tuy Hòa

Công văn số 3741/UBND-ĐTXD của UBND  tỉnh Phú Yên ngày 26/7/2016 về việc đầu tư cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên tuyến Quốc lộ 1 cũ

3

Khu dân cư phía Bắc của khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa - giai đoạn 1)

54.70

 

 

54.70

Phú Đông

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 13/5/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa - giai đoạn 1

4

Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An - tỉnh Phú Yên

1.00

1.00

 

 

Hòa Kiến

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại thành phố Tuy Hòa; hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi và nâng cấp khu xử lý nước thải cho các Bệnh viện huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa và Tuy An - tỉnh Phú Yên

5

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

2.50

 

2.50

 

Phú Thạnh

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 4308/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Phú Thạnh

6

Nâng cấp đường Hồng Bàng, thành phố Tuy Hòa (đoạn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến đường bê tông hiện hữu)

0.24

 

0.24

 

Phú Thạnh

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 4938/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp đường Hồng Bàng, thành phố Tuy Hòa (đoạn từ đại lộ Nguyễn Tất Thành đến đường bê tông hiện hữu)

7

Xây dựng đường Lê Trung Kiên, TP Tuy Hòa; Đoạn: Từ đường Tản Đà đến đại lộ Nguyễn Tất Thành

0.62

 

0.62

 

Phường 1

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng đường Lê Trung Kiên, TP Tuy Hòa; Đoạn: Từ đường Tản Đà đến đại lộ Nguyễn Tất Thành

8

Khép kín khu dân cư khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Tuy Hòa

0.15

 

0.15

 

Phường 8

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án: Khép kín khu dân cư khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Tuy Hòa

9

Hạ tầng kỹ thuật khu đất phía Tây đường Trần Suyền, Phường 9, thành phố Tuy Hòa

1.00

 

1.00

 

Phường 9

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất phía Tây đường Trần Suyền, Phường 9, thành phố Tuy Hòa

10

Kè bảo vệ, chống sạt lở hai bên bờ Sông Ba đoạn từ cầu Đà Rằng cũ đến cầu Đà Rằng mới thuộc dự án: Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa

9.40

5.00

 

4.40

Bình Ngọc

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Ba, các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Viết tắt là QĐ 1970/QĐ-UBND ngày 31/10/2008); Thông báo 455/TB-UBND ngày 30/5/2015 của UBND Tỉnh V/v Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở KHĐT về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Ba, các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và TP. Tuy Hòa (giai đoạn 2) (viết tắt TB 455/TB-UBND ngày 30/5/2015

11

Kè chống sạt lở bao quanh làng rau, hoa Ngọc Lãng xã Bình Ngọc thuộc dự án: Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa

11.00

6.00

2.00

3.00

Bình Ngọc

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; Thông báo 455/TB-UBND ngày 30/5/2015 của UBND Tỉnh

12

Bia chiến công Chóp Chài

0.06

 

 

0.06

Bình Kiến

TP. Tuy Hòa

QĐ số: 2103/QĐ-UBND ngày 29/10/2015của UBND tỉnh Phú Yên

II

HUYỆN ĐÔNG HÒA

64.54

50.50

1.80

12.24

 

 

 

13

Khu thương mại, dịch vụ hỗn hợp phía Đông trường Trần Kiệt

2.00

 

 

2.00

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

Kêu gọi đầu tư, xã lập thủ tục doanh nghiệp đầu tư

14

Đường nội thị TT Hòa Hiệp Trung (đoạn từ nút giao vào Bệnh viện đến đường đi Hòa Hiệp Trung - Hòa Hiệp Bắc)

0.90

0.60

0.30

 

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

15

Đường nội thị 21 thị trấn Hòa Hiệp Trung huyện Đông Hòa

1.50

1.00

0.50

 

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

16

Đường nội thị 23 thị trấn Hòa Hiệp Trung huyện Đông Hòa

1.60

1.00

0.60

 

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

17

Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ cầu thôn Cảnh Phước (nhà ông 10 Hoàng) đến cầu mương rút xã Hòa Tân Đông

0.50

0.40

0.10

 

Hòa Tân Đông

Đông Hòa

Theo Quy hoạch Nông Thôn mới xã Hòa Tân Đông

18

Kè chống sạt lở phía Nam sông Đà Rằng (đoạn từ cầu Đà Rằng đến giáp xã Hòa Thành) thuộc dự án: Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa và thành phố Tuy Hòa

8.50

6.00

 

2.50

Hòa Thành

Đông Hòa

QĐ số 1790/QĐ -UBND ngày 31/10//2008 của UBND Tỉnh; TB 445/TB-UBND ngày 30/5/2015 của UBND tỉnh

19

Sửa chữa, nâng cấp công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông

0.80

0.80

 

 

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

Thông báo 421/TB-UBND ngày 22/6/2015 của UBND Tỉnh V/v Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở KHĐT về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp công trình chỉnh trị cửa sông Đà Nông.

20

Xây dựng trường Mẫu giáo Phú Lạc

0.18

 

 

0.18

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

21

Mở rộng trường tiểu học số 1 thôn Đa Ngư

0.20

0.20

 

 

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

22

QH Chợ và khu dân cư dãy phố chợ

3.00

 

 

3.00

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

23

Bãi rác huyện Đông Hòa và nhà máy xử lý rác thải giai đoạn 2

21.00

21.00

 

 

Hòa Xuân Tây

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa.

24

Điểm dân cư nông thôn khu Bầu Diêm

0.66

 

 

0.66

Hòa Xuân Tây

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

25

Khép kín khu dân cư sau Chùa Nam Long, Nam Bình 1

0.50

0.50

 

 

Hòa Xuân Tây

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

26

Khép kín khu dân cư nông thôn, thôn Hảo Sơn Bắc (khu 2)

0.16

0.16

 

 

Hòa Xuân Nam

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

27

Khép kín khu dân cư thôn Phú Lạc

3.90

 

 

3.90

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

28

Khép kín Khu dân cư từ nhà ông Bá đến nhà ông Mậu, thôn Đa Ngư

0.33

0.33

 

 

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

29

Khu dân cư mới Phú Hòa

6.16

6.16

 

 

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

30

Khu dân cư Phú Thọ 3, giáp KCN Hòa Hiệp II

3.00

3.00

 

 

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

31

Khu dân cư Phú Thọ - khu vực rừng của ông Lý

3.90

3.90

 

 

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

32

Nghĩa trang Soi Tri xã Hòa Xuân Đông

3.73

3.73

 

 

Hòa Xuân Đông

Đông Hòa

UBND huyện đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư (cam kết thực hiện trong năm, 2017)

33

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố Phú Hiệp 3

0.60

0.60

 

 

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

UBND huyện đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư (cam kết thực hiện trong năm, 2017)

34

Khu vui chơi giải trí Bàn Nham Bắc

0.30

 

0.30

 

Hòa Xuân Tây

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

35

Trường Mẫu giao thôn Mỹ Hòa

1.00

1.00

 

 

Hòa Hiệp Bắc

Đông Hòa

Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện (cam kết thực hiện trong năm 2017)

36

Khu Thể dục, thể thao thôn Hảo Sơn

0.12

0.12

 

 

Hòa Xuân Nam

Đông Hòa

Quyết định 2769/QĐ-UBND, ngày 27/6/2016 của UBND Huyện V/v phân bổ nguồn vốn kiến thiết

III

HUYỆN SÔNG HINH

37.49

36.83

0.66

0.00

 

 

 

37

Mở rộng nút giao thông QL 29 đến Trường dân tộc nội trú

0.70

0.70

 

 

TT Hai Riêng

Sông Hinh

TB 410/TB-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Huyện Cho chủ trương đầu tư

38

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố 3;4

0.50

 

0.50

 

TT Hai Riêng

Sông Hinh

TB 117;116/TB-UBND ngày 26/01/2016 của UBND Huyện Cho chủ trương đầu tư

39

Sân thể thao cơ bản huyện, Hạng mục: Đường vào sân thể thao

0.03

0.01

0.02

 

TT Hai Riêng

Sông Hinh

TB 182/TB-UBND ngày 08/9/2010 của UBND Huyện Cho chủ trương đầu tư

40

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố 10

0.10

 

0.10

 

TT Hai Riêng

Sông Hinh

TB 473/TB-UBND ngày 13/12/2012 của UBND Huyện Cho chủ trương đầu tư

41

Nhà văn hóa -Khu thể thao buôn La Bách

0.12

0.12

 

 

Buôn La Bách , thị trấn Hai Riêng

Sông Hinh

Quyết định số 1533/QĐ-UBND (H) ngày 31/7/2014

42

Trạm Y tế xã Đức Bình Đông

1.00

1.00

 

 

Đức Bình Đông

Sông Hinh

Thông báo cho chủ trương đầu tư của UBND huyện

43

Thu hồi, chuyển MĐ đất trụ sở sang đất ở đô thị bán đấu giá

0.01

 

0.01

 

TT Hai Riêng

Sông Hinh

Thông báo số 578 /TB-UBND ngày 03/8/2016 của UBND Tỉnh

44

Thủy điện Sơn Giang

35.00

35.00

 

 

Sơn Giang

Sông Hinh

QĐ 1638/QĐ-UBND, ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

45

Nhà làm việc BQLRPH Sông Hinh

0.03

 

0.03

 

TT Hai Riêng

Sông Hinh

QĐ 2043/QĐ-UBND, ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.

IV

HUYỆN TÂY HÒA

512.05

510.82

1.23

0.00

 

 

 

46

Khép kín KDC Khu vực thôn Lễ Lộc Bình (Đấu giá)

0.36

0.36

 

 

Sơn Thành Đông

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1147/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

47

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Cảnh Tịnh và Trường Mầm non thôn Cảnh Tịnh

0.23

0.11

0.12

 

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

48

MR Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Mỹ Lâm

0.11

0.11

 

 

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

49

Trụ sở Chi nhánh điện Nam Tây Hòa

0.06

0.06

 

 

Xã Sơn Thành Đông

Tây Hòa

Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về chủ trương đầu tư dự án Nhà trực vận hành điện lực Tây Tây Hòa của Công ty Diện lực Phú Yên

50

Khu du lịch khoáng nóng Lạc Sanh

10.00

10.00

 

 

Xã Sơn Thành Đông

Tây Hòa

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư (cam kết thực hiện trong năm 2017)

51

Chợ Trung tâm Sơn Thành Tây

0.85

 

0.85

 

Xã Sơn Thành Tây

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án nông thôn mới số 1146/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

52

Nhà văn hóa thôn Sơn Trường

0.18

0.18

 

 

Xã Sơn Thành Tây

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án nông thôn mới số 1146/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

53

Chợ Trung tâm xã tại thôn Phước Mỹ

0.26

 

0.26

 

Xã Hòa Bình 1

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án nông thôn mới số 896/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

54

Chăn nuôi bò thịt (Công ty cổ phần chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên)

500.00

500.00

 

 

Tân Mỹ-Hòa Phú, Sơn Thành Đông

Tây Hòa

QĐ số 2698/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về chủ trương đầu tư

V

HUYỆN TUY AN

615.89

337.55

35.05

243.29

 

 

 

55

Khu chế biến thuốc thủy sản

0.05

 

 

0.05

An Chấn

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

56

Tuyến đường giao thông từ UB xã An Chấn đến đường ĐT 649

1.20

1.20

 

 

An Chấn

Tuy An

Thông báo số 1407/TB-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Tuy An v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

57

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã từ ngã 3 Phú Điềm - Tân An

2.40

2.30

 

0.10

An Hòa

Tuy An

Quyết định Số 2181/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 Của UBND huyện Tuy An.

58

Kè chống sạt lở sông Cái nhánh sông Kỳ Lộ bờ hữu sông Ngân Sơn - thị trấn Chí Thạnh

3.80

3.80

 

 

TT Chí Thạnh

Tuy An

Quyết định 1793/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt dự án đầu tư

59

Xây dựng kè chống sạt lở sông Nhân Mỹ thuộc sông Kỳ Lộ - bờ tả, hữu thôn An Thổ, xã An Dân

3.00

3.00

 

 

An Dân

Tuy An

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; TB 455/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh

60

Kè chống sạt lở sông Cái nhánh sông Kỳ Lộ bờ hữu sông Ngân Sơn - thị trấn Chí Thạnh

3.80

3.80

 

 

An Thạch

Tuy An

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; TB 455/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh

61

Kè biển An Chấn

1.60

0.50

 

1.10

An Chấn

Tuy An

Thông báo số 517/TB-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên v/v chấp thuận triển khai thực hiện đầu tư dự án

62

Các công trình điện

1.20

1.20

 

 

Toàn Huyện

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

63

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã An Ninh Đông

0.07

 

 

0.07

An Ninh Đông

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

64

Phân trường MN xã An Ninh Tây

0.55

0.55

 

 

An Ninh Tây

Tuy An

Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 3/9/2015 của UBND huyện Tuy An về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

65

Trường Mầm non xã An Nghiệp

0.40

0.40

 

 

An Nghiệp

Tuy An

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Tuy An về phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

66

Trường mầm non thôn Phú Tân 2

0.40

0.40

 

 

An Cư

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

67

Trường mầm non thôn Tân Long

0.38

 

0.38

 

An Cư

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

68

Phân trường mầm non Xuân Yên

0.25

0.25

 

 

An Xuân

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

69

Chợ xã An Nghiệp

0.16

 

0.16

 

An Nghiệp

Tuy An

Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Tuy An về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

70

Chợ Phú Quý

0.50

 

0.50

 

An Chấn

Tuy An

QĐ 14/QĐ-UBND ngày 6/1/2012 về phê duyệt phương án bồi thường ;

71

Phục hồi, tôn tạo Di tích địa đạo Gò Thì Thùng,tỉnh Phú Yên

0.11

0.11

 

 

An Xuân

Tuy An

Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt hồ sơ báo cáo KT-KT dự án; Thông báo số 21/TB-BQLDA tỉnh ngày 04/11/2015 về việc khởi công dự án

72

Bia chiến công Phong Niên + Hòn Đồn

0.06

0.06

 

 

An Định

Tuy An

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 3/03/2016 của UBND tỉnh về kiện toàn tổ nội dung xây dựng Bia chiến công các trận đánh tiêu biểu

73

Bia chiến công Phú Điềm

0.06

0.06

 

 

An Hòa

Tuy An

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 3/03/2016 của UBND tỉnh về kiện toàn tổ nội dung xây dựng Bia chiến công các trận đánh tiêu biểu

74

Bia chiến công Phú Cần

0.06

0.06

 

 

An Thọ

Tuy An

Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 3/03/2016 của UBND tỉnh về kiện toàn tổ nội dung xây dựng Bia chiến công các trận đánh tiêu biểu

75

Khép kín KDC vườn dừa Hội cựu chiến binh

1.04

1.04

 

 

An Ninh Tây

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

76

Khu TĐC Trại Heo

0.75

0.75

 

 

An Ninh Tây

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

77

Khu dân cư thôn Phú Sơn

1.00

1.00

 

 

An Ninh Đông

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

78

Chuyển mục đích trụ sở thôn sang đất ở

0.03

 

0.03

 

An Ninh Đông

Tuy An

Thông báo số 203/TB-UBND ngày 01/07/2015 của UBND huyện Tuy An

79

KDC thôn Quảng Đức (lấy trường tiểu học cũ)

0.21

 

0.21

 

An Thạch

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

80

Khép kín KDC thôn Hội Tín 1

0.12

 

0.12

 

An Thạch

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

81

Khép kín KDC thôn Hội Tín 2

0.06

0.06

 

 

An Thạch

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

82

Khép kín KDC thôn Hội Tín 5

0.66

0.66

 

 

An Thạch

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

83

Khép kín KDC thôn Quảng Đức1

0.03

0.03

 

 

An Thạch

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

84

Khép kín KDC thôn Quảng Đức2

0.12

0.12

 

 

An Thạch

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

85

Khép kín KDC thôn Phú Thinh

0.80

0.80

 

 

An Thạch

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

86

KDC thôn Định Trung 3

0.35

 

 

0.35

An Định

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

87

Khu dân cư vùng 13

0.18

 

0.18

 

An Nghiệp

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

88

Chuyển mục đích hợp tác xã cũ sang đất ở

0.10

 

0.10

 

An Cư

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

89

QH KDC đồi Kiều Ngựa

0.35

0.35

 

 

An Cư

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

90

Nhà tránh lũ

0.02

 

0.02

 

An Cư

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

91

KDC Thôn Xuân Lộc

0.50

0.50

 

 

An Xuân

Tuy An

Thông báo 236/TB-UBND huyện ngày 11/11/2011 V/v thu hồi đất NN,thôn Xuân Thành

92

KDC ven đường ĐT650 (Đường liên Huyện đi Xuân Hòa)

1.50

1.50

 

 

An Xuân

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

93

Khép kín KDC Xuân Yên

0.03

 

0.03

 

An Xuân

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

94

Khép kín KDC Xuân Lộc

0.04

 

0.04

 

An Xuân

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

95

Khép kín KDC Xuân Trung

0.20

0.20

 

 

An Xuân

Tuy An

Thông báo 238/TB-UBND huyện ngày 11/11/2011 V/v thu hồi đất NN,thôn Xuân Trung

96

Khép kín KDC chợ Yến cũ

0.20

 

0.20

 

An Hòa

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

97

Khép kín KDC thôn Mỹ Phú 1

1.00

1.00

 

 

An Hiệp

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

98

Khu TĐC Mỹ Quang Nam (ao bà Giảng)

1.20

1.20

 

 

An Chấn

Tuy An

Thông báo cho phép lập thủ tục đầu tư số 120/TB-UBND ngày 24/5/2013 của UB huyện Tuy An

99

Khép kín KDC sau trường Trần Rịa

0.05

0.05

 

 

An Chấn

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

100

KDC thôn Phú Mỹ

0.22

0.22

 

 

An Thọ

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

101

KDC thôn Phú Cần

0.07

0.07

 

 

An Thọ

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

102

Khép kín KDC khu tập thể đông lạnh cũ

0.05

 

0.05

 

TT Chí Thạnh

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

103

Khép kín KDC khu bến xe cũ QL1 - KP Chí Thạnh

0.50

 

0.50

 

TT Chí Thạnh

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

104

Khép kín KDC khu bến xe cũ đường Lê Thành Phương

0.05

 

0.05

 

TT Chí Thạnh

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

105

Khép kín khu dân cư khu trạm điện cũ - Long Bình

0.10

 

0.10

 

TT Chí Thạnh

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

106

Khép kín khu dân cư dọc đường Trần Rịa

0.15

0.15

 

 

TT Chí Thạnh

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

107

Trạm Cấp nước thôn Xóm Cát

0.06

0.06

 

 

An Hải

Tuy An

Quyết định số 1019/QĐ-UB ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về phân bổ nguồn vốn;

108

Kho lương thực dự trữ quốc gia

5.00

4.80

0.20

 

An Mỹ

Tuy An

Đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

109

Nghĩa trang TT Chí Thạnh

2.00

2.00

 

 

TT Chí Thạnh

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

110

Nghĩa trang Gò Đá xã An Định

2.00

2.00

 

 

An Định

Tuy An

UBND huyện đang lập thủ tục đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

111

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Long Hòa

0.06

 

 

0.06

An Định

Tuy An

1592/QĐ-UBND huyện ngày 30/11/2015 v/v BCKTKT xây dựng; QĐ 1499/QĐ-UBND huyện ngày 17/12/2014 giao chỉ tiêu kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách nhà nước 2015; QĐ 1019/QĐ-UBND tỉnh ngày 16/6/2015 phân bổ vốn TPCP

112

Kè chống sạt lở sông Hà Yến thuộc sông Kỳ Lộ - bờ tả, hữu thôn Hà Yến, xã An Thạch thuộc dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, các huyện Đồng Xuân, Tuy An

4.00

4.00

 

 

An Thạch

Tuy An

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; TB 455/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh

113

Trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020 thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu

89.92

 

 

89.92

An Ninh Đông

Tuy An

QĐ 1734/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 v/v Phê duyệt TKKT - Dự toán trồng rừng phòng hộ ven biển năm 2016-2019 thuộc chương trình SP-RCC QĐ 1733/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 v/v Phê duyệt TKKT - Dự toán trồng rừng phòng hộ ven biển năm 2016-2019 thuộc chương trình SP-RCC

114

Sân Golf và khu nghỉ dưỡng cao cấp vườn Phượng Hoàng

480.90

297.30

32.18

151.42

An Ninh Đông

Tuy An

Thông báo số 817/TB-UBND ngày 27/10/2016 Kết luận của PCT. UBND Tỉnh - Nguyễn Chí Hiến về việc lập quy hoạch chung đô thị Ô Loan và việc thực hiện các dự án Phoenix Golf and Resort tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An; dự án Phoenix Garden Urban tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (dự án sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa)

115

Xây dựng đường đi bộ ven vành đai phía Đông đến Gành Đá Đĩa

0.22

 

 

0.22

An Ninh Đông

Tuy An

Thông báo số 418/TB-UBND ngày 10/6/2016 của UBND Tỉnh về chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và mời gọi đầu tư dịch vụ tại khu du lịch thắng cảnh Gành Đá Đĩa

VI

HUYỆN PHÚ HÒA

0.10

0.04

0.00

0.06

 

 

 

116

Nhà trực vận hành điện lực Bắc Phú Hòa của Công ty điện lực Phú Yên

0.04

0.04

 

 

Hòa Quang Nam

Phú Hòa

Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 29/08/2016 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà trực vận hành Điện lực Bắc Phú Hòa của Công ty Điện lực Phú Yên

117

Bia chiến công Núi Miếu

0.06

 

 

0.06

Hòa Quang Bắc

Phú Hòa

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bia chiến công các trận đánh tiêu biểu ở tỉnh Phú Yên

VII

THỊ XÃ SÔNG CẦU

280.45

110.66

0.00

169.79

 

 

 

118

Mở rộng trụ sở công an phường Xuân Thành

0.02

0.02

 

 

Xuân Thành

Sông Cầu

CV số 468/CV-CATX v/v cam kết thực hiện dự án

119

Xây dựng nhà quản lý và điều hành điện khu vực phía Bắc thị xã Sông Cầu

0.05

0.05

 

 

Xuân Bình

Sông Cầu

Quyết định số 1983 ngày 1/4/2016 của tổng cty điện lực miền trung v/v giao quản lý dự án đầu tư Ct trong đó có phân bổ vốn đầu tư 2017-2017 (700 triệu đồng)

120

Cầu phía đông thuộc sông Thị Thạc ( Khu A- KDL Long Hải Bắc)

0.60

 

 

0.60

Xuân Yên

Sông Cầu

Đang lập thủ tục đầu tư dự án

121

Cầu cảng du lịch vịnh Xuân Đài

3.60

 

 

3.60

Xuân Thành

Sông Cầu

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND thị xã Sông Cầu ngày 28/7/2016 về thông qua danh mục đầu tư công

122

Đường từ đồn biên phòng Xuân Thịnh đến lăng Ông thôn Vịnh Hòa

0.40

 

 

0.40

Xuân Thịnh

Sông Cầu

UBND xã cam kết thực hiện trong năm 2017, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư

123

Trường tiểu học thôn Hòa Lợi

1.20

 

 

1.20

Xuân Cảnh

Sông Cầu

TB 06/TB-HĐND ngày 29/2/2016 v/v thống nhất chủ trương đầu tư công trình

124

Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Xuân Phương

0.40

 

 

0.40

Xuân Phương

Sông Cầu

Quyết định số 10552/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 v/v phê duyệt chủ trương

125

Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Xuân Thịnh

0.30

 

 

0.30

Xuân Thịnh

Sông Cầu

Quyết định số 10547/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 v/v phê duyệt chủ trương

126

Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

1.51

 

 

1.51

Xuân Đài

Sông Cầu

Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

127

Nhà VH-TT thôn Hòa An

0.50

 

 

0.50

Xuân Hòa

Sông Cầu

Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND thị xã về danh mục đầu tư công 2017

128

Trung tâm văn hóa thể thao xã Xuân Thọ 1

1.10

 

 

1.10

Xuân Thọ 1

Sông Cầu

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 11/7/2016 v/v thống nhất phân bổ vốn chương trình mục tiêu QG về xây dựng nông thôn mới

129

Điểm dân cư trường tiểu học Xuân Lộc 2

0.03

 

 

0.03

Xuân Lộc

Sông Cầu

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND thị xã ngày 28/7/2016về thông qua danh mục đầu tư công

130

Khu dân cư phía nam Trường tiểu học Xuân Lộc 1

0.10

 

 

0.10

Xuân Lộc

Sông Cầu

Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND thị xã về việc phê duyệt bản vẽ

131

Điểm dân cư Thọ Lộc

0.24

 

 

0.24

Xuân Lộc

Sông Cầu

Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND thị xã về danh mục đầu tư công 2017

132

Điểm dân cư thôn Hòa Lợi (giai đoạn 2)

2.50

 

 

2.50

Xuân Cảnh

Sông Cầu

Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Phú Yên v/v phê duyệt kế hoạch đầu tư các dự án khép kín khu dân cư nông thôn trên địa bàn thị xã Sông Cầu

133

Tạo quỹ đất ở từ diện tích đất manh mún - thôn Hòa Mỹ (gần nhà ông Cẩn)

0.03

 

 

0.03

Xuân Cảnh

Sông Cầu

Văn bản số 563/UBND v/v cam kết thực hiện dự án trong năm 2017

134

Tạo quỹ đất ở từ diện tích đất manh mún - thôn Hòa Lợi (gần nhà ông Thái)

0.03

 

 

0.03

Xuân Cảnh

Sông Cầu

Văn bản số 563/UBND ngày 13/9/2016 của UBND xã Xuân Cảnh v/v cam kết thực hiện dự án trong năm 2017

135

Khép kín KDC thôn Hòa Thạnh

0.65

 

 

0.65

Xuân Cảnh

Sông Cầu

UBND xã cam kết thực hiện trong năm 2017, đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư

136

Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (Khu A), thị xã Sông Cầu.

9.60

 

 

9.60

Xuân Phú

Sông Cầu

Thông báo số 153/TB-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép triển khai thực hiện đầu tư dự án

137

Trụ sở Đội QLTTXD và VSMT thị xã

1.00

 

 

1.00

Xuân Lộc

Sông Cầu

Công văn số 1169/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND thị xã về thống nhất vị trí dự kiến xây dựng

138

Chùa Long Hưng

0.34

0.34

 

 

Xuân Lộc

Sông Cầu

Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 v/v chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo

139

Nghĩa trang nhân dân xã Xuân Thọ 1

2.00

 

 

2.00

Xuân Thọ 1

Sông Cầu

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND thị xã Sông Cầu v/v thông qua danh mục đầu tư công

140

Nhà văn hóa thôn Mỹ Lộc

0.08

 

 

0.08

Xuân Lộc

Sông Cầu

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND thị xã Sông Cầu v/v thông qua danh mục đầu tư công

141

Công viên cây xanh, ngã tuyến tránh phía Bắc

3.80

 

 

3.80

Xuân Yên

Sông Cầu

QĐ số 10540/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

142

Hồ chứa nước Xuân Lâm

110.00

110.00

 

 

Xuân Lâm

Sông Cầu

Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND thị xã về danh mục đầu tư công 2017

143

Nhà văn hóa thôn Hoà Phú

0.10

0.10

 

 

Xuân Hòa

Sông Cầu

Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND thị xã về danh mục đầu tư công 2017

144

Trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016- 2020 thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu

126.41

 

 

126.41

Xuân Thịnh Xuân Cảnh

Sông Cầu

QĐ 1732/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 v/v Phê duyệt TKKT - Dự toán trồng rừng phòng hộ ven biển năm 2016-2019 thuộc chương trình SP-RCC QĐ 1725/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 v/v Phê duyệt TKKT - Dự toán trồng rừng phòng hộ ven biển năm 2016-2019 thuộc chương trình SP-RCC QĐ 1724/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 v/v Phê duyệt TKKT - Dự toán trồng rừng phòng hộ ven biển năm 2016-2019 thuộc chương trình SP-RCC

145

Trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017- 2020 thuộc chương trình ứng phó biến đổi khí hậu

13.71

 

 

13.71

Xuân Đài Xuân Yên

Sông Cầu

QĐ 1819/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 v/v Phê duyệt TKKT - Dự toán trồng rừng phòng hộ ven biển năm 2017-2020 thuộc chương trình SP-RCC

146

Trạm biến áp 110Kv Đồng Xuân và nhánh rẽ

0.15

0.15

 

 

Xuân Thọ 2

Sông Cầu

Quyết định số 3791/QĐ-EVN CPC ngày 23/7/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp 110Kv Đồng Xuân + nhánh rẽ

VIII

HUYỆN SƠN HÒA

0.06

0.06

0.00

0.00

 

 

 

147

Bia chiến công Núi Một

0.06

0.06

 

 

Củng Sơn

Sơn Hòa

QĐ số: 2103/QĐ-UBND ngày 29/10/2015của UBND tỉnh Phú Yên

IX

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

36.21

31.25

0.96

4.00

 

 

 

148

Kè chống sạt lở sông Kỳ Lộ- Bờ tả thôn Phú Sơn và Triêm Đức, xã Xuân Quang 2 thuộc dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, các huyện Đồng Xuân, Tuy An

6.00

4.00

 

2.00

Xuân Quang 2

Đồng Xuân

Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, các huyện Đồng Xuân, Tuy An, tỉnh Phú Yên (Viết tắt là QĐ 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh)

Thông báo số 456/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh V/v Chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ lộ, các huyện Đồng Xuân, Tuy An, tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2)(Viết tắt TB 456/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh)

149

Kè Chống sạt lở sông Kỳ Lộ - Bờ tả thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2 thuộc dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, các huyện Đồng Xuân, Tuy An

5.50

4.50

 

1.00

Xuân Quang 2

Đồng Xuân

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; TB 455/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh

150

Kè Chống sạt lở sông Cô nhánh sông Kỳ Lộ - Bờ hữu thôn Long Thạch, Long Mỹ, xã Xuân Long thuộc dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, các huyện Đồng Xuân, Tuy An

5.50

5.00

 

0.50

Xuân Long

Đồng Xuân

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; TB 455/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh

151

Cụm công nghiệp Phước Hòa

5.00

5.00

 

 

Xuân Phước

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (UBND huyện Đồng Xuân cam kết thực hiện trong năm 2017)

152

Nhà văn hóa xã Xuân Long

0.50

0.50

 

 

Xuân Long

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

153

Nhà văn hóa xã Xuân Lãnh

0.51

0.51

 

 

Xuân Lãnh

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

154

Trường mẫu giáo TT La Hai (phân trường Long Hà)

0.10

0.10

 

 

TT La Hai

Đồng Xuân

TB 194/TB-UBND huyện ngày 15/9/2016

155

Mở rộng Trường tiểu học Xuân Lãnh 1

0.19

0.19

 

 

Xuân Lãnh

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

156

Mở rộng trường tiểu học Xuân Phước 2 (Phân trường Phước Hòa)

0.20

0.20

 

 

Xuân Phước

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

157

Trường mầm non Xuân Quang 2

0.60

0.60

 

 

Xuân Quang 2

Đồng Xuân

Thông báo chủ trương đầu tư số 239/TB- UBND huyện ngày 25/9/2015

158

Xây dựng trường mầm non Xuân Quang 1 (phân trường Đồng Hội)

0.10

0.10

 

 

Xuân Quang 1

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

159

Trường mầm non Phú Mỡ (thôn Phú Giang)

0.31

0.31

 

 

Phú Mỡ

Đồng Xuân

TB thu hồi đất số 284/TB-UBND ngày 15/10/2013 của UBND huyện Đồng Xuân

160

Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng trung tâm xã

1.20

1.20

 

 

Xuân Quang 1

Đồng Xuân

BC số 95/BC-UBND xã ngày 10/10/2016 V/v đăng ký dự án công trình thực hiện năm 2017

161

Bia chiến công Đồng tre (Đồng Chay)

0.06

0.06

 

 

Xuân Phước

Đồng Xuân

QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh V/v phê duyệt CTĐT

162

Bia chiến công Cây Đu (Đá Chẹt)

0.06

0.06

 

 

Xuân Quang 2

Đồng Xuân

QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh V/v phê duyệt CTĐT

163

Bãi rác thải và chôn lấp rác

0.46

0.46

 

 

Xuân Lãnh

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

164

Khép kín KDC xã Xuân Lãnh

0.96

 

0.96

 

Xuân Lãnh

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

165

Khép kín khu dân nông thôn

0.53

0.53

 

 

Xuân Sơn Nam

Đồng Xuân

TTr Số 32/TR-UBND xã X.S Nam ngày 19/05/2015 V/v xin chủ trương ĐTXD

166

MR nghĩa trang nhân dân thôn Tân Vinh (GĐ1)

0.50

0.50

 

 

Xuân Sơn Nam

Đồng Xuân

TT số 247/TB-UBND ngày 31/08/2015 V/v MR nghĩa trang thôn Tân Vinh

167

Nghĩa Trang thôn Kỳ Đu

0.50

 

 

0.50

Xuân Quang 2

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

168

Nghĩa trang nhân dân

2.00

2.00

 

 

Xuân Quang 3

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

169

Nhà sinh hoạt cộng đồng + sân bóng chuyền thôn Tân Phú

0.04

0.04

 

 

Xuân Sơn Nam

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

170

Nhà sinh hoạt cộng đồng + sân bóng chuyền thôn Tân Hòa

0.01

0.01

 

 

Xuân Sơn Nam

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

171

Mỏ đá ốp lát xã Đa Lộc

5.30

5.30

 

 

Đa Lộc

Đồng Xuân

Giấy phép thăm dò khoáng sản số 29/GP- UBND ngày 30/6/2016 của UBND Tỉnh

172

ĐZ 110Kv đi qua thị trấn La Hai huyện Đồng Xuân

0.05

0.05

 

 

La Hai

Đồng Xuân

Quyết định 3791/QĐ-EVN CPC ngày 23/7/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp 110Kv Đồng Xuân + nhánh rẽ

173

Nhà làm việc Tổ quản lý điện tổng hợp Tây Đồng Xuân

0.03

0.03

 

 

Xuân Phước

Đồng Xuân

Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nhà làm việc Tổ quản lý điện tổng hợp Tây Đồng Xuân

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN. CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
(Không thực hiện thu hồi đất đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại điều 61, 62 Luật Đất đai năm 2013)
(Kèm theo Nghị quyết số: 78/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án. công trình

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện. dự án. công trình

Ghi chú

Tổng diện tích

Trong đó

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất khác

Xã. phường. thị trấn

Huyện. TX. TP

Đất trồng lúa

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7)

(8)

(9)

 

 

TỔNG CỘNG

233.76

108.77

78.29

35.08

0.00

89.91

 

 

 

I

THÀNH PHỐ TUY HÒA

27.96

3.45

0.05

16.71

0.00

7.80

 

 

 

1

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và dịch vụ Nguyễn Văn Linh

0.10

0.10

 

 

 

 

Phú Lâm

TP. Tuy Hòa

Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về Quyết định chủ trương đầu tư

2

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và dịch vụ Phú Lâm

0.1

0.1

 

 

 

 

Phường Phú Lâm

TP Tuy Hòa

Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về Quyết định chủ trương đầu tư

3

Đầu tư nạo vét và nâng cấp kênh tiêu từ xi phông Phước Hậu đến cầu Trần Hưng Đạo

2.8

1.2

 

 

 

1.6

Xã Bình Ngọc

TP Tuy Hòa

Thông báo số 489/TB-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc chấp thuận đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nạo vét và nâng cấp kênh tiêu từ xi phông Phước Hậu đến cầu Trần Hưng Đạo

4

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đường quy hoạch rộng 25m (Khu nhà ở CBSC Công an Tỉnh), khu phố 4, Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

4.3

 

 

3.5

 

0.8

phường Phú Thạnh

TP Tuy Hòa

Quyết định số 5463/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đường quy hoạch rộng 25m (Khu nhà ở CBSC Công an Tỉnh), khu phố 4, Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

5

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà ở CBSC Công an Tỉnh), khu phố 3, Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

2.05

 

 

1.8

 

0.25

phường Phú Thạnh

TP Tuy Hòa

Quyết định số 5462/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà ở CBSC Công an Tỉnh), khu phố 3, Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

6

Xây dựng tuyến đường quy hoạch rộng 42m (đại lộ Hùng Vương nối dài); đoạn: Từ đường Võ Thị Sáu đến đường quy hoạch rộng 16m thuộc khu đất số 3, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa

1.8

 

 

1.6

 

0.2

phường Phú Đông

TP Tuy Hòa

Quyết định số 5464/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường quy hoạch rộng 42m (Khu nhà ở CBSC Công an Tỉnh), khu phố 3, Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa

7

Xây dựng tuyến đường quy hoạch rộng 42m (đoạn 1: Từ đại lộ Hùng Vương nối dài đến hết đường Nguyễn Hồng Sơn; đoạn 2: Từ đường Phan Chu Trinh đến hết ranh giới phía Tây khu đất khu phố 3, phường Phú Thạnh-Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

3.1

 

 

3.1

 

 

phường Phú Thạnh và phường Phú Đông

TP Tuy Hòa

Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng tuyến đường quy hoạch rộng 42m (đoạn 1: Từ đại lộ Hùng Vương nối dài đến hết đường Nguyễn Hồng Sơn; đoạn 2: Từ đường Phan Chu Trinh đến hết ranh giới phía Tây khu đất khu phố 3, phường Phú Thạnh-Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

8

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Dự án đường Điện Biên Phủ giai đoạn 2 và 3

2

2

 

 

 

 

Phường 9 và xã Bình Kiến

TP Tuy Hòa

Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Dự án đường Điện Biên Phủ giai đoạn 2 và

9

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bình Kiến

0.05

0.05

0.05

 

 

 

Bình Kiến

TP Tuy Hòa

Quyết định đầu tư số 1538/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND Tỉnh

10

Tuyến đường đi bộ dọc đường Độc Lập đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến giáp Khu Resort Thuận Thảo (bao gồm phần cải tạo Quảng trường 1- 4)

5.95

 

 

1.00

 

4.95

phường 7

TP Tuy Hòa

Thông báo số 789/TB-UBND ngày 13/10/2016 của UBND Tỉnh về Kết luận của PCT. UBND Tỉnh - Nguyễn Chí Hiến về việc triển khai việc đầu tư xây dựng tuyến đường đi bộ Độc Lập (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Khu nghỉ dưỡng Hội nông dân Tỉnh)

11

Khu Spot Light Resort

5.71

 

 

5.71

 

 

Phường 7 Phường 9

Tuy Hoà

Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương dự án Spot Light Resort

II

Huyện Đông Hòa

89.40

60.23

50.31

4.86

0.00

24.31

 

 

 

12

Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm

0.14

0.14

0.14

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Chùa Cảnh Thái

13

Chợ Trung tâm - Khu phố chợ tại Hòa Vinh

9.20

9.20

9.20

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Đang xin chủ trương đầu tư (kêu gọi đầu tư)

14

Cửa hàng xăng dầu Phú Khê

0.24

0.24

0.24

 

 

 

Hòa Xuân Đông

Đông Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư 2119/QĐ-UBND, ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh

15

Đường nội thị D1 thị trấn Hòa Vinh

1.20

1.20

1.20

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

16

Đường nội thị D3 thị trấn Hòa Vinh

1.10

1.10

1.10

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

17

Đường nội thị D4 thị trấn Hòa Vinh (đoạn từ N4A đến giáp QL29)

0.55

0.18

0.18

 

 

0.37

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

18

Đường gom phía Tây thị trấn Hòa Vinh huyện Đông Hòa (đoạn từ nút giao trục Đông Tây đến giáp đường D5)

0.94

0.50

0.50

 

 

0.44

Hòa Vinh

Đông Hòa

UBND huyện đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

19

Kè chống sạt lở kè 2 bên từ Kè Phú Đa đến cầu Bàn Thạch thuộc dự án: Hệ thống thoát lũ bảo vệ dân cư dọc sông Ba các huyện Tây Hòa, Đông hòa, Phú hòa và thành phố Tuy Hòa

8.00

1.00

1.00

 

 

7.00

Hòa Tân Đông

Đông Hòa

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; Thông báo 455/TB-UBND ngày 30/5/2015 của UBND Tỉnh

20

Xây dựng trường mầm non công lập xã Hòa Xuân Đông

0.40

0.40

0.40

 

 

 

Hòa Xuân Đông

Đông Hòa

Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Đông Hòa

21

Trường mầm non thôn Phước Bình Bắc

0.25

0.25

0.25

 

 

 

Hòa Thành

Đông Hòa

UBND huyện đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

22

Trung tâm văn hóa, TDTT huyện Đông Hòa

2.30

1.60

1.60

 

 

0.70

Hòa Vinh

Đông Hòa

QĐ số 440/QĐ-UBND, ngày 10/02/2015 của UBND huyện V/v Phân bổ dự toán thuộc nguồn vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2015.QĐ số 842/QĐ-UBND huyện Đông Hòa ngày 25/10/2012 V/v phê duyệt DA đầu tư XD CT: Trung tâm VHTDTT huyện Đông Hòa

23

Nâng cấp mở rộng chợ Hòa Vinh

0.50

0.50

0.50

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

QĐ số 405/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND huyện Đông Hòa V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

24

QH Chợ và khu dân cư dãy phố chợ

3.00

3.00

3.00

 

 

 

Hòa Hiệp Nam

Đông Hòa

UBND huyện đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án (cam kết thực hiện trong năm 2017)

25

Khu dân cư số 2 thị trấn Hòa Vinh (giai đoạn 2) (Hạ tầng kỹ thuật)

1.42

1.00

1.00

 

 

0.42

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

26

Khu dân cư số 3

1.30

0.81

0.81

 

 

0.49

Hòa Vinh

Đông Hòa

Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Đông Hòa

27

Khu dân cư số 4 thị trấn Hòa Vinh

1.94

0.80

0.80

 

 

1.14

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

28

Khu dân cư số 6 thị trấn Hòa Vinh

7.00

5.00

5.00

 

 

2.00

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

29

Khu dân cư số 7 thị trấn Hòa Vinh

1.40

1.40

1.40

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

30

Khép kín Khu dân cư đoạn từ Cầu Bi - Ba Bảng

9.50

9.50

9.50

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

31

Khép kín Khu dân cư dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Hòa Vinh

9.00

9.00

9.00

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Theo Nghị quyết số 37/NQ- HĐND ngày 29/7/2016 V/v phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất năm 2017 trên địa bàn huyện Đông Hòa

32

Khu tái định cư tiểu dự án 3

11.62

 

 

4.86

 

6.76

Hòa Hiệp Trung

Đông Hòa

Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Đông Hòa

33

Trường THPT Bán công Nguyễn Trường Tộ

2.37

2.37

2.37

 

 

 

Hòa Thành

Đông Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 22/QĐ-HĐND ngày 29/10/2015 của HĐND Tỉnh

34

Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 3

0.10

0.10

0.10

 

 

 

Hòa Vinh

Đông Hòa

Quyết định đầu tư số 2176/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Tỉnh

35

Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh

14.89

9.92

 

 

 

4.97

Hòa Vinh

Đông Hòa

Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND huyện Đông Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Chợ Hòa Vinh và khu phố chợ

36

Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Đông Hòa

1.04

1.02

1.02

 

 

0.02

Hòa Vinh

Đông Hòa

Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND huyện Đông Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

III

HUYỆN TÂY HÒA

15.27

10.80

6.65

0.00

0.00

4.47

 

 

 

37

Sân thể dục thể thao xã

0.50

0.50

0.50

 

 

 

Hòa Mỹ Đông

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 898/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

38

Khu thể dục thể thao Phong Phú Hòa, huyện Tây Hòa

1.73

0.70

0.70

 

 

1.03

Thị trấn Phú Thứ

Tây Hòa

Quyết định đầu tư số 1941/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

39

Siêu thị và khu dịch vụ tổng hợp Hiệp Hòa Bình

1.45

1.45

1.45

 

 

 

Thị trấn Phú Thứ

Tây Hòa

Quyết định đầu tư số 2015/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên

40

Nhà tưởng niệm trận chiến đấu chống càn xã Hòa Tân

0.08

0.08

0.08

 

 

 

Xã Hòa Tân Tây

Tây Hòa

Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Bia chiến công các trận đánh tiêu biểu ở tỉnh Phú Yên ( bổ sung đường đi)

41

Khu Lù tư ra giáp bờ vùng kho 2 thôn Phước Thành Nam (Đấu giá)

0.35

0.35

0.35

 

 

 

xã Hòa Phong

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 474/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

42

Khu đường bê tông Trại bò thôn Mỹ Thạnh Trung 1 (Đấu giá)

0.40

0.40

0.40

 

 

 

xã Hòa Phong

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 474/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND huyện Tây Hòa

43

Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất sau nhà ông Sính (thôn Mỹ Xuân 1)

0.32

0.32

0.32

 

 

 

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

44

Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất khu trên bình điện (thôn Mỹ Xuân 1)

0.39

0.39

0.39

 

 

 

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa

45

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trước nhà Minh Bảo (thôn Mỹ Xuân 1)

0.44

0.37

0.37

 

 

0.07

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa

46

MR Nhà văn hóa Mỹ Xuân 1

0.10

0.10

0.10

 

 

 

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa

47

MR Nhà văn hóa Mỹ Trung

0.12

0.12

0.12

 

 

 

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

48

MR Nhà văn hóa Phú Hữu

0.18

0.18

0.18

 

 

 

Xã Hòa Thịnh

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1556/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

49

Khép kín khu dân cư thôn Phú Phong

0.27

0.07

0.07

 

 

0.20

Xã Hòa Đồng

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1148/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

50

Đấu giá quyền sử dụng đất điểm số 3-Phước Mỹ

0.19

0.19

0.19

 

 

 

Xã Hòa Bình 1

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 896/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

51

Khép kín điểm dân cư nông thôn tại thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1 (dự án đấu giá Rộc Ông Tấn Trong)

0.44

0.31

0.31

 

 

0.13

Xã Hòa Bình 1

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 896/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

52

Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Ngọc Lâm 2

0.15

0.15

 

 

 

 

Xã Hòa Mỹ Tây

Tây Hòa

Quyết định phê duyệt Đồ án xây dựng nông thôn mới số 1116/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của UBND huyện Tây Hòa và phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất của huyện

53

Mở rộng trụ sở UBND thị trấn Phú Thứ về phía Bắc (xây dựng Hội trường)

0.08

0.05

0.05

 

 

0.03

Thị trấn Phú Thứ

Tây Hòa

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư (cam kết thực hiện trong năm 2017)

54

Đấu giá QSDĐ dưới máy gạo nhà ông Chí

0.30

0.30

0.30

 

 

 

Hòa Tân Tây

Tây Hòa

Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND huyện Tây Hòa

55

Khép kín khu dân cư không thông qua đấu giá: khép kín KDC Xuân Thạnh 1, KDC dưới nhà ông Huỳnh Xuân Cảnh đến nhà ông Võ Trọng Danh, KDC Vườn Dố, KDC sau nhà ông Ba Mỳ, KDC phía tây nam nhà bà Cúc

1.76

0.33

0.33

 

 

1.43

Hòa Tân Tây

Tây Hòa

Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND huyện Tây Hòa

56

ĐGQSDĐ 04 khu: khu mới khu vực trước cửa nhà bà Oanh (thôn Lương Phước); Lò Gạch nhà ông 5 Tỵ (thôn Liên Thạch); Gò ông Bông thôn Tân Mỹ; khu dân cư mới trước nhà ông Nguyễn Mua (thôn Tân Mỹ)

2.01

0.43

0.43

 

 

1.58

Hòa Phú

Tây Hòa

Đang lập thủ tục xin chủ trương đầu tư (cam kết thực hiện trong năm 2017)

57

Xây kè chống xói lở thôn Lạc Nghiệp thuộc dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Ba các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, TP Tuy Hòa

4.00

4.00

 

 

 

 

Hòa Bình 1

Tây Hòa

Quyết đinh số 1790/QĐ-UBND ngày 31/10/2008, TB số 455/TB- UBND ngày 30/5/2015 của UBND tỉnh Phú Yên

58

Khôi phục khả năng vận hành an toàn của đường dây 110Kv khu vực Phú Yên. Hạng mục thay cột đỡ tại vị trí 517 đường dây 110Kv Tuy Hòa - Hòa Hiệp

0.01

0.01

0.01

 

 

 

TT Phú Thứ

Tây Hòa

Quyết định số 6866/QĐ-CGC ngày 30/11/2016 của Công ty lưới điện cao thế miền Trung về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

IV

HUYỆN TUY AN

46.34

8.27

3.07

6.81

0.00

31.26

 

 

 

59

MR QL1A đoạn qua Huyện+đường khác mức (cầu vượt đường sắt)

27.80

3.00

 

 

 

24.80

An Dân, TT Chí Thạnh, An Hiệp, An Mỹ, An Chấn

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

60

Tuyến đường từ Ủy ban xã đến biển (thôn Xuân Hòa)

1.35

 

 

0.52

 

0.83

An Hải

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

61

Đường nối từ Quốc lộ 1 nối bãi Xép

6.10

 

 

6.10

 

 

An Chấn

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

62

Kênh mương nội đồng xã An Nghiệp

2.00

2.00

2.00

 

 

 

An Nghiệp

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

63

Kè chống sạt lở sông Hà Yến thuộc sông Kỳ Lộ - bờ tả, hữu thôn Đồng Cháy, xã An Cư thuộc dự án Hệ thống thoát lũ, bảo vệ dân cư dọc sông Kỳ Lộ, các huyện Đồng Xuân, Tuy An

4.70

0.70

0.70

 

 

4.00

An Cư

Tuy An

QĐ số 1783/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; TB 455/TB-UBND ngày 30/6/2015 của UBND Tỉnh

64

Nhà văn hóa xã An Nghiệp

1.20

1.20

 

 

 

 

An Nghiệp

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

65

MR trường tiểu học số 1

0.20

0.20

 

 

 

 

An Mỹ

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

66

Phân trường Mẫu giáo Phước Đồng

0.19

 

 

0.19

 

 

An Hải

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

67

MR trụ sở Ủy ban xã (Nhà làm việc chỉ huy quân sự xã)

0.11

0.11

 

 

 

 

An Định

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

68

Nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố Trường Xuân

0.10

0.08

 

 

 

0.02

TT Chí Thạnh

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

69

Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Định Trung 2

0.04

0.04

 

 

 

 

An Định

Tuy An

Phù hợp với KH SDĐ năm 2016 và ĐC QH SDĐ đến năm 2020

70

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Hòa

0.29

0.29

0.29

 

 

 

An Hòa

Tuy An

Quyết định đầu tư số 1845/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND Tỉnh

71

Lắp đặt trạm cân điện tử tại trạm cảnh sát Giao thông Tuy An

0.07

0.07

 

 

 

 

An Mỹ

Tuy An

Công văn số 4318/C67-P3 ngày 17/10/2016 của Cục cảnh sát giao thông về việc dự kiến thời gian triển khai thực hiện dự án lắp đặt trạm cân tại Trạm kiểm soát giao thông tại xã An Mỹ, huyện Tuy An

72

Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu di tích thắng cảnh Gành Đá Đĩa

2.00

0.50

 

 

 

1.50

An Ninh Đông

Tuy An

Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Khu di tích thắng cảnh Gành Đá Đĩa

73

Cửa hàng xăng dầu An Nghiệp

0.19

0.08

0.08

 

 

0.11

An Nghiệp

Tuy An

Quyết định chủ trương đầu tư số 871/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND Tỉnh

V

HUYỆN PHÚ HÒA

7.50

3.50

3.50

0.00

0.00

4.00

 

 

 

74

Cửa hàng xăng dầu Ân Niên

0.1

0.1

0.1

 

 

 

Hòa An

Phú Hòa

Quyết định đầu tư số 2118/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND Tỉnh

75

Cửa hàng xăng dầu Phú Ân

0.1

0.1

0.1

 

 

 

Hòa An

Phú Hòa

Quyết định đầu tư số 1942/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Tỉnh

76

Cửa hàng xăng đầu Phú Hòa

0.1

0.1

0.1

 

 

 

Hòa Thắng

Phú Hòa

Công văn số 1108/XDDKPY- KHĐT ngày 08/08/2016 V/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 để triển khai thực hiện dự án Cữa hàng xăng đầu

77

Cửa hàng xăng đầu Hòa Định Tây

0.1

0.1

0.1

 

 

 

Hòa Định Tây

Phú Hòa

Quyết định đầu tư số 1944/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND Tỉnh

78

Mở rộng nhà xưởng, trung tâm kinh doanh thời trang và thương mại dịch vụ hàng may mặc An Hưng

1.29

1.29

1.29

 

 

 

Hòa An

Phú Hòa

Quyết định đầu tư số 2299/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND Tỉnh

79

Treo dây mạch 2 đường dây 220Kv Tuy Hòa - Nha Trang

0.06

0.06

0.06

 

 

 

Hòa Quang Bắc

Phú Hòa

Quyết định 3465/QĐ-EVNNPT ngày 21/12/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

80

Trường mầm non Hòa Quang Nam - điểm trường thôn Phú Thạnh

0.30

0.30

0.30

 

 

 

Hòa Quang Nam

Phú Hòa

Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Phú Hòa về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường mầm non Hòa Quang Nam - Điểm trường thôn Phú Thạnh

81

Kè chống sạt lở Bờ phía Bắc sông Chùa, đoạn từ cầu sông Chùa đến Quốc lộ mới

4.50

0.50

0.50

 

 

4.00

Hòa An

Phú Hòa

Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND Tỉnh; Thông báo 455/TB-UBND ngày 30/5/2015 của UBND Tỉnh

82

Trạm biến áp 110Kv Phú Hòa và đấu nối

0.76

0.76

0.76

 

 

 

Hòa Định Đông TT Phú Hòa

Phú Hòa

Quyết định 5201/QĐ-EVNCPC ngày 31/7/2015 của Tổng Công ty điện lực miền Trung về việc giao quản lý dự án TBA 110Kv Phú Hòa và đấu nối

83

Khôi phục khả năng vận hành an toàn của đường dây 110Kv khu vực Phú Yên. Hạng mục thay cột néo vị trí 619 và 649 đường dây 110Kv Tuy Hòa - Hòa Hiệp

0.02

0.02

0.02

 

 

 

Hòa An Hòa Định Đông

Phú Hòa

Quyết định số 6866/QĐ-CGC ngày 30/11/2016 của Công ty lưới điện cao thế miền Trung về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

84

Văn phòng và Trung tâm bảo dường xe ô tô

0.17

0.17

0.17

 

 

 

Hòa An

Phú Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 2811/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND Tỉnh

VI

THỊ XÃ SÔNG CẦU

33.10

8.68

6.32

6.70

0.00

17.72

 

 

 

85

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và dịch vụ Sông cầu

0.30

0.30

0.30

 

 

 

Xuân Thọ 2

Sông Cầu

Quyết định đầu tư số 2189/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Tỉnh

86

Khu đô thị mới Xuân Phú (công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc)

17.00

6.00

6.00

 

 

11.00

Xuân Phú

Sông Cầu

Đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Sông Cầu

87

Phòng giao dịch Sông Cầu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên

0.25

0.10

 

 

 

0.15

Xuân Yên

Sông Cầu

BC số 817/BC-SKHĐT-KTXH ngày 31/12/2015 v/v thẩm định chủ trương đầu tư dự án

88

Đường nội đồng xã Xuân Thịnh

2.00

0.30

 

 

 

1.70

Xuân Thịnh

Sông Cầu

TB 1084 /TB-UBND chấp thuận đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch v/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và hồ sơ dự án các công trình sử dụng vốn Trung ương, Ngân sách trên địa bàn thị xã

89

Trạm y tế xã Xuân Thọ 2

0.15

0.15

 

 

 

 

Xuân Thọ 2

Sông Cầu

Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của HDDND tỉnh Phú Yên v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

90

Trường mầm non Xuân Thọ 2 (Điểm trường Hảo Danh)

0.11

0.11

 

 

 

 

Xuân Thọ 2

Sông Cầu

TB 202/TB-UBND ngày 28/4/2014 thông báo chủ trương đầu tư

91

Trường tiểu học số 2 Xuân Hải

1.00

 

 

0.70

 

0.30

Xuân Hải

Sông Cầu

Thông báo 69 ngày 25/02/2014 của UBTX về chủ trương đầu tư dự án

92

Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Từ Nham - Xuân Thịnh

2.00

 

 

2.00

 

 

Xuân Thịnh

Sông Cầu

Quyết định số 10546/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 v/v phê duyệt chủ trương

93

Khu dân cư thôn Diêm Trường

1.20

0.50

 

 

 

0.70

Xuân Bình

Sông Cầu

Thông báo số 196/UBND ngày 11/05/2016 v/v chấp nhận chủ trương của phòng TCKH v/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách xã của dự án

94

HTHT khu dân cư Phú Dương - Vịnh Hòa giai đoạn 1

7.60

 

 

4.00

 

3.60

Xuân Thịnh

Sông Cầu

QĐ 3647/QĐ-UB ngày 26/11/2014 v/v phê duyệt thiết kế QH chi tiết xây dựng điểm dân cư Phú Dương - Vịnh Hòa xã Xuân Thịnh, tx Sông Cầu

95

Khu dân cư Phương Lưu Đông

1.00

1.00

 

 

 

 

Xuân Đài

Sông Cầu

Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 4/10/2012 về xin chủ trương cho phép lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án

96

Trụ sở Tòa Án thị xã Sông Cầu

0.47

0.20

 

 

 

0.27

Xuân Phú

Sông Cầu

CV số 158/UBND v/v giới thiệu địa điểm xây dựng công trình Trụ sở tòa án nhân dân TX Sông Cầu

97

Khôi phục khả năng vận hành an toàn của đường dây 110Kv khu vực Phú Yên. Hạng mục thay cột néo tại vị trí 227, 239 đường dây 110Kv Tuy Hòa - Quy Nhơn

0.02

0.02

0.02

 

 

 

Xuân Phương

Sông Cầu

Quyết định số 6866/QĐ-CGC ngày 30/11/2016 của Công ty lưới điện cao thế miền Trung về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

VII

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

14.19

13.84

8.39

0.00

0.00

0.35

 

 

 

98

Trạm bơm Đồng Lỗ Tây Long Mỹ

0.45

0.45

 

 

 

 

Xuân Long

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư

99

Mỏ đất nguyên liệu gạch

5.00

5.00

 

 

 

 

Xuân Phước

Đồng Xuân

Quy hoạch vùng nguyên liệu

100

Cửa hàng xăng dầu Xuân Quang 3 (km0+300- km01+300)

0.11

0.11

0.11

 

 

 

Xuân Quang 3

Đồng Xuân

QĐ số 1540/QĐ-UBND tỉnh ngày 08/7/2016 V/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung các CHXD

101

Mở rộng hệ thống mương rút kết hợp đường nội đồng đoạn từ cầu sắt đến đội 8 Tân Long (1000x3) (Tân Vinh, Tân Long)

0.30

0.30

0.30

 

 

 

Xuân Sơn Nam

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư

102

Sữa chữa kênh N2 từ nhà ông Kính đến nhà bà Nghiệp (1,5km)

0.02

0.02

0.02

 

 

 

Xuân Quang 1

Đồng Xuân

BC số 95/BC-UBND xã ngày 10/10/2016 V/v đăng ký dự án công trình thực hiện năm 2017

103

Trung tâm thể dục thể thao Xuân Sơn Nam, thôn Tân Phú (GĐ 2)

0.30

0.30

0.30

 

 

 

Xuân Sơn Nam

Đồng Xuân

Đang lập thủ tục chuẩn bị đầu tư

104

Khu đô thị mới Long Châu, thị trấn La Hai

7.61

7.48

7.48

 

 

0.13

La Hai

Đồng Xuân

Tờ trình số 137/TTr-UBND, ngày 18/10/2016 của UBND huyện đề nghị cho ý kiến kết luận về việc quy hoạch đầu tư xây dựng các khu dân cư dọc đường Trần Hưng Đạo

105

Cửa hàng xăng dầu Xuân Quang

0.11

0.11

0.11

 

 

 

Xuân Quang 3

Đồng Xuân

Quyết định đầu tư số 2177/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND Tỉnh

106

ĐZ 110Kv đi qua huyện Đồng Xuân

0.29

0.07

0.07

 

 

0.22

 

Đồng Xuân

Quyết định 3791/QĐ-EVN CPC ngày 23/7/2014 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giao quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án trạm biến áp 110Kv Đồng Xuân + nhánh rẽ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2016 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


718

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251