Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2003/CT-UB về đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng dất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 25/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  11/2003/CT-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG DẤT ĐỂ TẠO VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là một chủ trương lớn của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện. Năm 2001, Uỷ ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh thực hiện thí điểm dự án đấu giá quyền sử dụng đất đạt được kết quả tốt. Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 63/2002/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2002 qui định về đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố, tạo cơ sở pháp lý để các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện. Năm 2002, Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và một số Sở, Ngành triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc triển khai công tác này còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ, yêu cầu chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố. Một số đơn vị, Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện chưa quán triệt và quan tâm đúng mức, chỉ đạo chưa sát sao, quyết liệt công tác này.

Năm 2003, Uỷ ban nhân dân thành phố đã trình Thủ tướng chính phủ kế hoạch sử dụng đất, trong đó diện tích đất để đấu giá là 105 ha. Dự kiến trong năm 2003 sẽ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật xong và tổ chức đấu giá là 50 ha (diện tích 55 ha đất còn lại sẽ chuẩn bị đầu tư, xây dựng hạ tầng và tổ chức đấu giá vào đầu năm 2004). Đây là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm để tạo vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Để thực hiện mục tiêu trên, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Chủ đầu tư thực hiện các nội dung nhiệm vụ sau đây :

1. Các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, qui định về đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2002/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

2. Đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá, để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, yêu cầu :

- Sở Địa chính Nhà đất căn cứ kế hoạch sử dụng đất được duyệt, dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Uỷ ban nhân dân thành phố tạm thu hồi đất để thực hiện bồi thường thiệt  hại, giải phóng mặt bằng đi trước một bước. Sau khi hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi và giao đất chính thức để thực hiện dự án.

- Sở Qui hoạch - Kiến trúc đề xuất các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, thoả thuận về qui hoạch - kiến trúc, đôn đốc việc xây dựng và phê duyệt qui hoạch tổng mặt bằng.

- Sở Tài chính Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động đề xuất phương án vốn : ứng trước từ ngân sách thành phố, vốn vay hoặc huy động để thực hiện công tác thiết kế qui hoạch, chuẩn bị đầu tư, bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng và xây dựng HTKT đảm bảo tiến độ của dự án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư; ưu tiên thẩm định, phê duyệt trước các dự án phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Các Sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng qui định, qui trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng ban hành tại Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giới thiệu địa điểm, thoả thuận qui hoạch - kiến trúc, phê duyệt qui hoạch tổng mặt bằng, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế  - tổng dự toán phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Giao Sở Địa chính Nhà đất là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo công tác này, Sở Địa chính Nhà đất có trách nhiệm :

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị biện pháp giải quyết. Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư sau 03 tháng chưa triển khai thực hiện thì báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố giao đơn vị khác thực hiện.

- Phối hợp với các Sở, ngành rà soát qui định về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 63/2002/QĐ-UB ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố, nếu có nội dung không còn phù hợp thì báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố điều chỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính Vật giá tổ chức chương trình tập huấn cho cán  bộ chuyên môn của các quận, huyện và chủ đầu tư về cơ chế, chính sách, qui trình thủ tục triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

5. Các sở, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm định kỳ hàng tháng, hàng quí, 6 tháng, 9 tháng và cả năm báo cáo tình hình triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị cụ thể để Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết. Báo cáo gửi về Uỷ ban nhân dân thành phố đồng thời gửi Sở Địa chính Nhà đất và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

6. Hàng tháng, Uỷ ban nhân dân thành phố họp giao ban để kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án. Giao Sở Địa chính Nhà đất là cơ quan thường trực tổng hợp tình hình, báo cáo tại các buổi họp giao ban hàng tháng.

Đấu giá quyền sử dụng đất là một nhiệm vụ quan trọng của Thành phố năm 2003. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phải quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quí Đôn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2003/CT-UB về đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng dất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.674

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121