Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 13/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1995

  
NGHỊ ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 18/CP NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 1995 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993;
Căn cứ Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ngày 14/10/1994;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Nghị định này quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ của tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Việc giao khoán đất của các doanh nghiệp Nhà nước được giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Điều 2.- Tổ chức được Nhà nước giao đất được miễn nộp tiền về sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng, lợi ích quốc gia (không nhằm mục đích kinh doanh) bao gồm:

Đường giao thông, cầu cống, vỉa hè, hệ thống cấp, thoát nước, sông, hồ, đê, đập, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân vận động, sân bay, bến cảng, bể nước, giếng nước dùng cho nhiều gia đình, nơi chứa rác - vật thải chung của khu dân cư, hồ thuỷ điện, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm phát điện, trạm biến thế điện, các công trình kết cấu hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa, công trình thuỷ lợi, công trình nghiên cứu khoa học, công sở (trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội) và những trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh theo quy định của Chính phủ.

Điều 3.- Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định sau đây:

1. Tiền thuê đất phải được nộp vào Ngân sách Nhà nước.

2. Tiền thuê đất được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh của tổ chức thuê đất.

3. Tiền thuê đất được trả hàng năm. Trường hợp trả theo định kỳ nhiều năm hoặc trả gọn một lần cho cả thời gian thuê đất thì được giảm theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Bộ Tài chính quy định khung giá cho thuê đất, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào khung giá cho thuê đất do Bộ Tài chính quy định để quy định cụ thể áp dụng tại địa phương mình.

5. Giá cho thuê đất được ổn định tối thiểu là 5 năm. Khi điều chỉnh tăng thì mức tăng không được quá 15%.

6. Giá thuê đất được quy ra vàng 98% để làm căn cứ thanh toán cho mỗi lần trả.

Điều 4 .- Cơ quan có thẩm quyền giao đất (được quy định tại Điều 23 Luật Đất đai) là cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất. Căn cứ vào tính chất và mục đích sử dụng đất của dự án thuê đất, cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất quyết định thời hạn cho thuê đất nhưng không vượt quá 50 năm. Trường hợp cần thuê dài hơn 50 năm thì phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng tối đa không vượt quá 70 năm.

Điều 5.- Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức kinh tế tập thể sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh mà không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối (trừ những trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quy định), đều chuyển sang hình thức thuê đất của Nhà nước theo quy định sau đây:

1. Nếu tổ chức trước đây chưa trả tiền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc đã trả nhưng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì nay phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước tính từ ngày 1/1/1995.

2. Nếu đã trả tiền sử dụng đất cho Nhà nước không phải bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thì tiền đó được chuyển tính thành tiền thuê đất kể từ ngày 1/1/1995.

Chương 2:

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTGÓP VỐN LIÊN DOANH, THẾ CHẤP, CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT

Điều 6.- Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức kinh tế tập thể được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong thời hạn giao đất được góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định sau đây:

1- Liên doanh với tổ chức, cá nhân trong nước:

a) Trường hợp giữ nguyên mục đích sử dụng đất thì bên có đất góp vốn liên doanh tiếp tục được Nhà nước giao đất. Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh.

b) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì bên có đất góp vốn liên doanh phải chuyển sang hình thức thuê đất của Nhà nước. Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh được xác định bằng giá trị tiền thuê đất trả cho Nhà nước tương ứng với thời hạn liên doanh và tính theo giá cho thuê đối với tổ chức trong nước.

2- Việc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để liên doanh với tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép quy định tại Nghị định số 191/CP ngày 28/12/94 của Chính phủ. Bên có đất góp vốn liên doanh phải chuyển sang hình thức thuê đất và ghi nhận nợ với ngân sách Nhà nước số tiền thuê đất tương ứng với thời hạn liên doanh. Giá trị quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh được xác định bằng số tiền thuê đất tương ứng với thời hạn liên doanh và tính theo giá cho thuê đất đối với tổ chức và cá nhân nước ngoài.

Điều 7.- Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp quốc phòng an ninh, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức kinh tế tập thể sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình tại Ngân hàng để vay vốn sản xuất kinh doanh theo những quy định sau đây:

1- Giá trị thế chấp do Ngân hàng quyết định và không vượt quá giá trị tài sản hiện có trên khu đất.

2- Khi đến hạn tổ chức vay không trả được hoặc giải thể trước thời hạn trả nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát mại tài sản trên đất để thu hồi vốn và lãi và quyết định giao đất cho người mua tài sản tiếp tục sử dụng.

3- Việc thế chấp và giải trừ thế chấp phải đăng ký tại Sở Địa chính.

Điều 8.- Tổ chức được Nhà nước giao đất trước ngày 1/1/1995 để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, nếu đã xây dựng các công trình bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thì khi chuyển nhượng các công trình này gắn liền với việc sử dụng đất phải nộp vào ngân sách Nhà nước tiền chuyển nhượng công trình đó. Giá chuyển nhượng công trình do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định.

Điều 9.- Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất được thế chấp giá trị thuê đất gắn liền với tài sản thuộc sở hữu của mình đã xây dựng trên đó tại Ngân hàng Việt Nam để vay vốn sản xuất trong thời hạn thuê đất theo những quy định sau đây:

1- Giá trị thế chấp do Ngân hàng quyết định và không vượt quá giá trị tài sản cộng với tiền thuê đất đã trả trước.

2- Khi đến hạn hoặc tổ chức giải thể trước thời hạn mà bên vay không trả được nợ thì Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phát mại tài sản trên đất để thu hồi vốn và lãi; cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất đó làm thủ tục cho người mua tài sản thuê đất tiếp.

Điều 10.- Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời hạn thuê đất có quyền góp vốn bằng giá trị thuê đất để liên doanh với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Giá trị thuê đất để liên doanh do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung giá do Bộ Tài chính ban hành.

Chương 3:

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THUÊ ĐẤT LÀM NGHỀ KINH DOANH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ CHO THUÊ LẠI TẠI KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 11.- Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cho thuê lại tại khu chế xuất, khu công nghiệp gồm: Các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 12.- Đất được thuê để xây dựng kết cấu hạ tầng phải nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch.

Điều 13.- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc cho các tổ chức thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng theo hình thức đấu thầu. Tổng cục Địa chính cùng với Bộ Xây dựng ban hành quy chế đấu thầu.

Tổng cục địa chính quy định thủ tục thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng và cho thuê lại tại khu chế xuất, khu công nghiệp.

Điều 14.- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng phải có đơn xin thuê lại đất, luận chứng kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất và kết cấu hạ tầng gửi cho tổ chức thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng.

Điều 15.- Tổ chức thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng phải ký kết hợp đồng cho thuê với bên thuê lại, và đăng ký tại cơ quan địa chính ở địa phương.

Tổng cục Địa chính quy định mẫu hợp đồng thuê đất và trình tự, thủ tục đăng ký và lưu giữ hồ sơ thuê lại đất.

Điều 16.- Tổ chức thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng có quyền:

1 - Được thế chấp giá trị cho thuê các lô đất chưa cho thuê lại trong thời hạn thuê đất tại Ngân hàng Việt Nam để vay vốn đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

2 - Được cho thuê lại đất sau khi đã hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng đối với từng lô đất, giá cả thuê lại do 2 bên thoả thuận.

3 - Được khiếu nại, tố cáo khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất của mình hoặc làm ảnh hưởng xấu đến khu đất thuê.

4 - Được hưởng những lợi ích do các công trình công cộng mang lại trong quá trình đầu tư xây dựng sử dụng, kết cấu hạ tầng.

5 - Được bồi thường thiệt hại thực tế khi Nhà nước thu hồi đất trước thời hạn thuê.

6 - Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê; đối với các tổ chức thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng trong khu chế xuất, khu công nghiệp được hưởng các ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Điều 17.- Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng có nghĩa vụ:

1 - Duy trì kết cấu hạ tầng trong suốt thời gian thuê.

2 - Trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng thời hạn quy định trong hợp đồng thuê đất.

3 - Sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới đất thuê.

4 - Trả lại đất kể cả kết cấu hạ tầng cho Nhà nước khi hết hạn thuê.

5 - Thực hiện quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

6 - Không được làm ảnh hưởng xấu tới môi trường và huỷ hoại đất đai.

7 - Không làm ảnh hưởng xấu tới lợi ích của những người sử dụng đất lân cận.

8 - Nộp thuế, lệ phí địa chính theo quy định của Pháp luật.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18.- Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải đăng ký sử dụng đất theo quy định của Tổng cục Địa chính.

Điều 19.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1995.

Điều 20.- Những quy định của Nghị định này đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần cũng được áp dụng đối với doanh nghiệp tư nhân đã đăng ký theo Luật doanh nghiệp tư nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 21.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Xây dựng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Trưởng ban Vật giá Chính phủ trong phạm vi chức năng quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thi hành Nghị định này.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Nghị định này.

Điều 22.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và người đứng đầu các tổ chức sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này .

 

 

Võ Văn kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 18-CP

Hanoi, February 13, 1995

 

DECREE

DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF DOMESTIC ORGANIZATIONS WITH STATE-ASSIGNED OR LEASED LAND

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Proceeding from the Land Law on the 14th of July 1993;
Proceeding from the Ordinance on the Rights and Obligations of the Domestic Organizations with State-Assigned or Leased Land on the 14th of October 1994;
At the proposal of the General Director of the General Administration of Land,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- This Decree details the rights and obligations of the domestic organizations with State-assigned or leased land. The allotment of State-assigned land by State-owned businesses for agricultural production, forestry and aquaculture, is regulated by a separate Government decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The land used for public or national interests (not for profit), including:

Public traffic roads, bridges, culverts, pavements, water supply and drainage systems, rivers, lakes, dikes, dams, schools, hospitals, market places, parks, flower beds, children's playgrounds, squares, stadiums, airports, harbors, water reservoirs, wells for use by many families, garbage dumps at residential quarters, reservoirs at hydro-electric power plants, electric power grids, power-generating stations, power-transformer stations, infrastructure works, cemeteries, water conservancy works, grounds for scientific research, office buildings (headquarters of State and socio-political organizations), and the special cases decided by the Prime Minister.

2. The land assigned for national defense and security purposes shall comply with Government provisions.

Article 3.- The organization, to which the State leases land, shall pay rent to the State in accordance with the following provisions:

1. The land rent is remitted to the State Budget.

2. The land rent is accounted into the cost of production and business of the leasing organization.

3. The land rent is paid annually. In case of payment in installments over many years or in package, discount is applied in accordance with the provisions of the Ministry of Finance.

4. The Ministry of Finance sets the price brackets for land rent. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall, on the basis of these brackets, set the detailed brackets to be applied at their localities.

5. The land rent shall not change for at least 5 years. Each increase shall not exceed 15%.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The agency with authority in land assignment (as provided for in Article 23 of the Land Law) is also the authorized agency in land leasing. Based on the nature and purpose of the project in using the leased land, the authorized agency shall decide the lease period which shall not exceed 50 years. Leases for over 50 years shall be decided by the Prime Minister, but in any case shall not exceed 70 years.

Article 5.- State-owned enterprises, enterprises of political and social organizations, defense and security enterprises, joint-stock companies, limited liability companies, private enterprises, and collective economic organizations which use land for production and business outside agriculture, forestry, aquaculture or salt production (except for special cases decided by the Prime Minister), shall shift to leasing land from the State in the following forms:

1. If the organization, which has not paid the State the fee for land use or has paid it with capital taken from the State budget, shall now pay land lease to the State, starting from the 1st of January, 1995.

2. If it has paid the State its land-use fee not from the State budget, the money shall now be accounted for as land rent, starting from the 1st of January, 1995.

Chapter II

PROVISIONS ON VALUE OF THE LAND-USE RIGHT AS CAPITAL CONTRIBUTION TO JOINT VENTURES, COLLATERAL AND IN TRANSFER OF PROJECTS ON LAND

Article 6.- State-owned enterprises, enterprises of the political and social organizations, defense and security enterprises, joint-stock companies, limited liability companies and collective economic organizations, which are assigned land by the State for use in agriculture, forestry, aquaculture and salt production, may, within the period of their land assignment, use the value of their land-use right as capital contribution to joint ventures in accordance with the following provisions:

1. Joint venture with domestic organizations and individuals:

a/In case the purpose of land use is unchanged, the party having the land-use right shall continue to be assigned with the land by the State. The People's Committee of the province or city directly under the Central Government shall determine the value of the land-use right to be contributed to the joint venture.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The capital contribution with the value of the land-use right to a joint venture with foreign organizations and individuals must have the approval of the authorized State agency as provided for in Decree No. 191-CP of the 28th of December 1994, of the Government. The party which contributes capital in the form of the value of land-use right, must shift to leasing the land, and be registered as owing to the State budget an amount of money equal to its land rent during the period of the joint venture. The value of the land-use right to be contributed to the joint venture is equal to the land rent to be paid during the period of the joint venture, which is set at the rent rate for foreign organizations and individuals.

Article 7.- State-owned enterprises, enterprises of political and social organizations, defense and security enterprises, joint-stock companies, limited liability companies, private enterprises and collective economic organizations, which use the assigned land for agriculture, forestry, aquaculture and salt production, may use the value of their land-use right as collateral, in association with their other properties, at the Bank to borrow capital for their production and business in accordance with the following provisions:

1. The value as collateral shall be determined by the Bank, and shall not exceed the value of the existing properties on that piece of land.

2. By the time the loan expires, if the borrowing organization fails to pay it back, or if it is dissolved before the payment term, the Bank has the right to request the authorized State agency to auction the properties on the piece of land to recover the loan's principal and interest, and assign the land to the purchaser of the properties for continued use.

3. The placement and displacement of the collateral must be registered at the Land Administration Service.

Article 8.- Regarding organizations which were assigned with land by the State prior to the 1st of January, 1995 for use not in agriculture, forestry, aquaculture and salt production, if they have built up projects with capital from the State budget, when these projects are assigned along with the land-use right, they shall remit the money earned from the assignment to the State budget. The price of the assignment shall be determined by the authorized State agency.

Article 9.- Organizations, which lease land from the State, may use the value of the land lease, in association with their own properties which have been built on that piece of land, as collateral at the Vietnamese Bank to borrow capital for production within the lease tenure, in accordance with the following provisions:

1. The value of the collateral shall be determined by the bank, and shall not exceed the combined value of the properties and the land rent which has been paid.

2. By the time the loan expires, or if the organization is dissolved before the payment deadline and the borrowing party fails to pay back its loan, the Bank has the right to request the authorized State agency to auction the properties located on the piece of land to recover the loan's principal and interest; the authorized agency, which leases the piece of land, shall provide the procedure to let the buyer of the properties continue the lease.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter III

REGULATIONS FOR LAND-LEASING ORGANIZATIONS BUILDING INFRASTRUCTURE FOR SUB-LEASE AT EXPORT-PROCESSING ZONES AND INDUSTRIAL PARKS

Article 11.- Organization, which lease land from the State to build infrastructure works for sub-lease at export-processing zones and industrial parks, include: State-owned enterprises, joint-stock companies and limited liability companies established in accordance with the provisions of law.

Article 12.- The land to be leased for infrastructure construction must lie within the export-processing zones and industrial parks already approved by the authorized State agency.

Article 13.- The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall decide the leasing of land to organizations to build infrastructure by way of tendering. The General Administration of Land, together with the Ministry of Construction, shall issue the regulation on tendering.

The General Administration of Land shall define the procedure for leasing land for infrastructure construction and sub-lease in export-processing zones and industrial parks.

Article 14.- Organizations and individuals, that have the need to sub-lease land plots with ready-built infrastructure projects, must apply for the sub-lease in writing, complete with the economic-technical blue-prints for use of the land and infrastructure, and send them to the land-leasing organizations which will build the infrastructure.

Article 15.- The organizations which lease land to built infrastructure projects, shall sign contracts with the sub-leasing parties, and register with the local Land Administration Service.

The General Administration of Land shall design the form of the land-lease contract and the procedure for registration and maintenance of the sub-lease files.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To use the value of lease of the land plots which are not yet sub-leased, as collateral at the Vietnamese Bank during the lease period, in order to borrow capital for construction in accordance with the provisions of Article 7 of this Decree.

2. To sub-lease the land after completing construction of the infrastructure for each plot, at mutually agreed prices.

3. To make complaints or denunciations when their land-use right is violated or their leased land is affected.

4. To benefit from the utility of public works during the process of investment in the construction and utilization of infrastructure projects.

5. To be compensated for real losses incurred by the State's recovery of the land before the expiry of the lease tenure.

6. To benefit from the fruit of labor and the results of the investment in the leased land; the organizations, which lease land to build infrastructure projects in export-processing zones and industrial parks, are entitled to preferential treatment in accordance with the provisions of law.

Article 17.- The organizations, which lease land from the State to build infrastructure projects, have the obligations:

1. To maintain the infrastructure projects during the whole period of the lease.

2. To pay the land rent in full and in time, as provided for in the land-lease contract.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To return the leased land and the infrastructure on it to the State when the lease expires.

5. To carry out the retrieval decision issued by the authorized State agency for defense and security purposes, or for the national and public interests.

6. Not to harm the environment or damage the land.

7. Not to do harm to the interests of the other land users in the neighborhood.

8. To pay tax and land-use fee, in accordance with the provisions of law.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 18.- The organizations, which are assigned land by the State, must register their use of land in accordance with the provisions of the General Administration of Land.

Article 19.- This Decree takes effect as from the 1st of January, 1995.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 21.- The Minister of Finance, the Minister of Construction, the Governor of the State Bank, the General Director of the General Administration of Land and the Chairman of the Pricing Committee of the Government shall, within the jurisdiction of their service management functions, be responsible for guiding and monitoring the implementation of this Decree.

The Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall organize the implementation of this Decree.

Article 22.- The ministers, the heads of the agencies at ministerial level, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the heads of the land-using organizations are responsible for the implementation of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree No. 18-CP ngày 13/02/1995 of February 13, 1995, detailing the implementation of the ordinance on the rights and obligations of domestic organizations with state-assigned or leased land

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.359

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117