Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chương trình 1334/BHXH-TT về công tác tuyên truyền năm 2011 do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1334/BHXH-TT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 07/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1334/BHXH-TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2011

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích: Thông qua các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về quan điểm, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước; về bản chất tốt đẹp và tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội; về quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó góp phần không ngừng gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT nhằm thực hiện chiến lược của Đảng và Nhà nước là: BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân vào năm 2014.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ ở các cấp; phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện.

- Quán triệt phương châm “phổ biến tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật nói chung cũng như chính sách BHXH, BHYT nói riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”. Vì vậy việc tuyên truyền, vận động để các đối tượng tự giác, tích cực tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng.

- Từng bước đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả trong các hoạt động phối hợp tuyên truyền của hệ thống BHXH Việt Nam với các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng cũng như các đơn vị thuộc hệ thống.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Đối tượng:

- Các tầng lớp nhân dân.

- Chủ sử dụng lao động và người lao động.

- Học sinh, sinh viên.

- Cán bộ, Đoàn viên, hội viên các tổ chức Đoàn thể chính trị, xã hội.

2. Nội dung:

- Quan điểm, chính sách và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với BHXH, BHYT.

- Bản chất tốt đẹp và tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước.

- Những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT.

- Giải đáp, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

- Hoạt động của BHXH Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHYT theo luật định.

- Tuyên truyền, phổ biến gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT cũng như phê phán những tiêu cực, vi phạm trong quá trình thực hiện.

- Phản ánh những bất cập, vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi để việc thực hiện những quy định của pháp luật về BHXH, BHYT ngày càng thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Phối hợp với các cơ quan Báo chí, Phát thanh, truyền hình từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, phát huy vai trò quan trọng của Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH và sự chủ động tích cực, sáng tạo của BHXH các cấp.

2. Tuyên truyền trực quan: panô, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp.

3. Thông qua các hoạt động phối hợp tuyên truyền với các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh, thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Tuyên truyền:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền năm 2011 của Ngành.

- Hướng dẫn, kiểm tra BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương.

- Tham mưu cho lãnh đạo ngành tổ chức hội nghị gặp mặt lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí để bàn giải pháp phối hợp nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

- Xây dựng nội dung ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2011 với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện các chương trình đã ký kết đúng mục đích, nội dung, tiến độ và hiệu quả.

- Biên tập nội dung và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động, sách hỏi đáp, sổ tay nghiệp vụ tuyên truyền…).

- Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Đài Tiếng nói Việt Nam và hệ thống Đài Phát thanh, truyền thanh các địa phương từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến các Quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh và các xã, phường, thị trấn để thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những vấn đề trọng tâm trong chính sách BHXH, BHYT. Biên tập và phát hành các nội dung, ấn phẩm tuyên truyền qua hệ thống đài Truyền thanh các địa phương phát thanh xã, phường, thị trấn.

- Tham mưu cho lãnh đạo ngành chỉ đạo hoạt động của Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Trang tin điện tử theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về công tác tuyên truyền của ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

2. Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Trang tin điện tử của ngành:

- Tổ chức hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng nhiệm vụ được Tổng Giám đốc giao.

- Phối hợp với Ban Tuyên truyền thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền góp phần định hướng dư luận, kịp thời giải đáp những băn khoăn vướng mắc của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến chính sách BHXH, BHYT.

- Nghiên cứu, xem xét việc đề xuất cải tiến, nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí cũng như hiệu quả tuyên truyền của Báo, Tạp chí BHXH…

- Hướng dẫn, phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố hình thành mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền của Báo, Tạp chí. Đồng thời, tổ chức phát hành rộng rãi Báo BHXH và Tạp chí BHXH đến cấp xã, phường, người lao động và nhân dân.

3. BHXH các tỉnh, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2011 tại địa phương theo định hướng tuyên truyền của BHXH Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền tại BHXH các quận, huyện (gửi kèm theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm 2011).

- Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ, phối hợp của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để công tác tuyên truyền BHXH, BHYT đạt hiệu quả cao.

- Có kế hoạch cụ thể để phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền đạt hiệu quả cao.

- Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền, tổ chức bộ máy bán chuyên trách về công tác tuyên truyền của BHXH tỉnh, thành phố.

- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHYT tại mỗi địa phương, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (chú trọng các loại hình tuyên truyền, cổ động trực quan như xây dựng các pa nô, áp phích, kẻ vẽ, chăng treo khẩu hiệu, biên soạn, phát hành các loại tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, nhất là đối với cấp cơ sở như: nhân dân các xã, phường, thị trấn cụm dân cư, công nhân, lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên các trường học…).

- Tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động tuyên truyền do BHXH Việt Nam tổ chức.

- Hàng tháng chủ động cung cấp thông tin, số liệu, tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyên truyền của đơn vị, cho các cơ quan báo chí của ngành cũng như các cơ quan tuyên truyền của địa phương.

- Sử dụng kinh phí tuyên truyền đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực (Theo phụ lục số 01 gửi kèm).

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định (Theo phụ lục 02 gửi kèm).

4. Các Ban nghiệp vụ:

- Các Ban nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực phối hợp với Ban Tuyên truyền và các cơ quan truyền thông của ngành và ngoài ngành để cung cấp thông tin và trong những trường hợp cụ thể cần thẩm định các số liệu, nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ phụ trách để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả.

- Ban Chi có kế hoạch đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo dự toán được duyệt. Đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

5. Văn phòng: Có kế hoạch đảm bảo kinh phí và các điều kiện phục vụ cho việc in ấn tài liệu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại BHXH Việt Nam theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trên đây là nội dung chương trình công tác tuyên truyền năm 2011 của BHXH Việt Nam. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Trang tin điện tử BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cụ thể hóa thành nội dung, nhiệm vụ công tác tuyên truyền để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để có biện pháp khắc phục. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện chương trình này, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2011.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- BHXH các tỉnh, thành phố TTTW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, Ban TT (5 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KINH PHÍ TUYÊN TRUYỀN TẠI BHXH TỈNH, TP
(Kèm theo Chương trình công tác tuyên truyền năm 2011 của BHXH Việt Nam số: 1334/BHXH-TT, ngày 07/4/2011)

Căn cứ Chương trình công tác và kinh phí tuyên truyền năm 2011, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi tắt là BHXH tỉnh) tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền năm 2011, như sau:

1. Nội dung, hình thức tuyên truyền: BHXH tỉnh triển khai thực hiện theo mục 3, phần IV của Chương trình công tác tuyên truyền năm 2011 do BHXH Việt Nam ban hành.

2. Về sử dụng kinh phí tuyên truyền:

Kinh phí tuyên truyền năm 2011 của BHXH tỉnh được sử dụng theo các nội dung chính như sau:

a) Tại BHXH cấp tỉnh chi cho các hoạt động:

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, Đài phát thanh, truyền hình và báo địa phương tuyên truyền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tuyên truyền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

- Mua báo, Tạp chí BHXH: mua để biếu lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số đơn vị liên quan.

- Hỗ trợ hoạt động duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên, phóng viên.

- Xây dựng 02 cụm pano tại 2 thành phố: Thành phố Hà Nội: 01 cụm, Thành phố Hồ Chí Minh: 01 cụm (nguồn kinh phí này sử dụng trong nguồn kinh phí tuyên truyền BHXH Việt Nam giao cho BHXH các tỉnh, thành phố; trị giá 200 triệu đồng/cụm pano).

b) Tại BHXH cấp huyện, thị, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh:

BHXH tỉnh chuyển kinh phí tuyên truyền cho BHXH cấp huyện, thị, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh với số kinh phí tối thiểu là 10.000.000đ/huyện (mười triệu đồng chẵn) để chi cho các hoạt động:

- Tuyên truyền trực quan: kẻ vẽ, chăng, treo barno (cờ én), áp phích, khẩu hiệu… trên các đường phố, nơi công cộng, công sở, doanh nghiệp.

- Duy trì hoạt động tuyên truyền với Đài Truyền thanh quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Do kinh phí dành cho công tác tuyên truyền có hạn, BHXH Việt Nam khuyến khích BHXH các tỉnh huy động các nguồn kinh phí khác để tổ chức các hoạt động tuyên truyền và đặt mua Báo, Tạp chí BHXH để tuyên truyền đến cơ sở, doanh nghiệp và người tham gia BHXH, BHYT.

 

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN HÀNG QUÝ
(Kèm theo Chương trình công tác tuyên truyền năm 2011 của BHXH Việt Nam số: 1334/BHXH-TT, ngày 07/4/2011)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:      /BHXH-TT

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2011

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ …, NĂM …

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ, NĂM:

1. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, sở, ngành:

- Tổng số đơn vị phối hợp: …………….. Gồm: (tên đơn vị)………………

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn,….: (nội dung, tổng số buổi, số người tham gia).

- Biên tập, phát hành các ấn phẩm: sách, bản tin, tờ rơi, sổ tay (tên ấn phẩm, tổng số phát hành).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác: (tên hoạt động, kết quả).

2. Phối hợp với các cơ quan truyền thông:  

- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thành phố:

+ Chuyên mục trên Đài: tổng số chuyên mục, tên các chuyên mục, Số lần phát trong quý, thời lượng phát ………………./chuyên mục).

+ Tin, bài: tổng số. ……………../quý.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác trên truyền hình: (nội dung, tổng số)

- Báo chí địa phương, Trung ương:

+ Chuyên mục: tổng số chuyên mục, tên các chuyên mục, số lần đăng trong quý).

+ Tin, bài: tổng số. ……………../quý.

+ Các hình thức tuyên truyền khác trên báo: (tổng số, tên, số người tham gia)

- Các cơ quan truyền thông khác: (tên đơn vị, tổng số hoạt động, tên hoạt động, kết quả).

3. Tuyên truyền trực quan và phát hành các ấn phẩm: (tổng số: pano, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, sách, tờ rơi, tờ gấp, khác).

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền:

- Cán bộ làm công tác tuyên truyền: chuyên trách, kiêm nhiệm.

- Cộng tác viên: số lượng, chất lượng.

5. Kinh phí:

- Nguồn kinh phí được cấp: tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện (tổng số; số đã sử dụng trong quý, năm; số dư; đánh giá hiệu quả sử dụng).  

- Nguồn kinh phí khác (nếu có): tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện (tổng số, số đã sử dụng trong quý, số dư, đánh giá hiệu quả sử dụng).

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ, NĂM SAU: (theo 5 mục như mẫu báo cáo trên).

Chế độ báo cáo thực hiện theo công văn số 1189/BHXH-TT ngày 07/4/2010 của BHXH Việt Nam “V/v Thực hiện công tác tuyên truyền năm 2010”,… yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên truyền định kỳ hàng quý, vào ngày 25 tháng cuối của mỗi quý.

 

 

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam;
- Các phòng trực thuộc;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Chương trình công tác tuyên truyền năm 2011)

Thời gian

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Quý I

Thông điệp đầu năm của Chủ tịch HĐQL hoặc Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhân dịp năm mới

Báo BHXH

Tạp chí BHXH, Web BHXH, Văn phòng.

Đăng trên Báo của ngành và ngoài ngành

Ký chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2011 với một số bộ, ngành và các cơ quan báo chí

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW

Văn phòng, các đơn vị phối hợp

 

Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2011 (kết hợp với tập huấn nghiệp vụ)

Ban Tuyên truyền

Văn phòng, BHXH các tỉnh, tp.

Triển khai vào tháng 12/2010

Tổ chức hội nghị cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHYT ở Trung ương và địa phương

Ban Tuyên truyền, BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW

Văn phòng

 

Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Truyền thông BHXH

Ban Tuyên truyền

Ban TCCB, 1 số Trung tâm các bộ, ngành.

 

In và phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền về BHXH, BHYT

Ban Tuyên truyền

Văn phòng, BHXH các tỉnh, tp

Phát hành toàn quốc

Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, đài truyền hình)

Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Web BHXH, BHXH các tỉnh, TP

Các cơ quan thông tin đại chúng

Thực hiện thường xuyên cả 4 quý.

Quý II

Biên tập, in và phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT

Ban Tuyên truyền

Văn phòng, các Ban nghiệp vụ

 

Xây dựng nội dung chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trong các đoàn thể chính trị (Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW

Các Ban nghiệp vụ, các cơ quan tuyên truyền ngoài ngành.

 

Biên tập, in và phát hành Sổ tay tuyên truyền viên BHXH, BHYT

Ban Tuyên truyền

nt

 

Xây dựng Ma ket các cụm pa nô tuyên truyền để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, tp

 

Kẻ, vẽ, chăng treo hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH các tỉnh, tp

Các Trung tâm VHTT các tỉnh, thành phố; Nhà văn hóa các quận, huyện.

Trên địa bàn toàn quốc (tại trung tâm các quận, huyện).

Biên tập nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT thông qua hệ thống Đài truyền thanh các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn

Ban Tuyên truyền

Các Ban nghiệp vụ

 

Tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí nhân ngày 21/6 và 1/7

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, TP

Văn phòng

 

Quý III

Tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, TP

 

 

Kẻ, vẽ, chăng treo hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH các tỉnh, tp

Các Trung tâm VHTT các tỉnh, thành phố; Nhà văn hóa các quận, huyện

Trên địa bàn toàn quốc (tại trung tâm các quận, huyện)

Triển khai công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam các địa phương với Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các địa phương, tuyên truyền tại cơ sở

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, tp.

Thí điểm với 3 nhóm đối tượng

Xây dựng makét, biên soạn in, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, lịch, sổ công tác năm 2012 có nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT

Ban Tuyên truyền

Văn phòng

 

Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW

 

Quý IV

Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, tp

 

Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, tp

 

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2011 và xây dựng kế hoạch năm 2012.

Ban Tuyên truyền

BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình 1334/BHXH-TT về công tác tuyên truyền năm 2011 do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44