08 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án Phát triển ngành muối

26/02/2021 10:00 AM

Nội dung được đề cập tại Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.

Hoàng Thái

Theo đó, có 08 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 như sau:

- Thông tin, tuyên truyền;

- Nhiệm vụ đầu tư phát triển sản xuất muối gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ;

- Nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến muối để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm muối;

- Đối với nhiệm vụ khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề sản xuất muối truyền thống, đa dạng hóa các sản phẩm từ muối gắn với du lịch nông thôn tại các địa phương;

- Đào tạo nguồn nhân lực;

- Phát triển sản phẩm và xúc tiến thương mại;

- Củng cố và phát triển Hợp tác xã nghề muối và xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm muối;

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo, kiểm tra giám sát.

Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT có hiệu lực từ ngày 24/02/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,097

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn