Hướng dẫn tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, tỉnh

29/01/2021 15:34 PM

Bộ Nội vụ hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp bộ, cấp tỉnh tại Công văn 383/BNV-CCHC và Công văn 384/BNV-CCHC .

Hoàng Thái

Theo đó, hướng dẫn về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) như sau:

- Căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, các bộ/tỉnh tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn/yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP tại Phụ lục kèm theo.

- Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản QPPL nêu tại Phụ lục được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng một văn bản khác thì áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC của bộ/tỉnh phải do lãnh đạo bộ/UBND cấp tỉnh phê duyệt, gồm các nội dung sau:

+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số cải cách hành chính của bộ/tỉnh;

+ Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu;

+ Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 384/BNV-CCHC  và Công văn 383/BNV-CCHC đều được ban hành ngày 28/01/2021.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,839

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn