Quản trị DN theo thông lệ kinh tế thị trường

13/06/2012 17:56 PM

Nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN, tạo điều kiện cho các DN tự chủ hoạt động, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của khu vực DN Việt Nam, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 704/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quản trị DN theo thông lệ KTTT vào ngày 11/6/2012 vừa qua.

Ms. Minh Nguyệt

Trong đó, tập trung đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, cụ thể: Tổ chức xây dựng và công bố báo cáo thường niên về hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước; Hỗ trợ cải thiện quản trị DN; Quy chế công bố thông tin về hoạt động quản trị của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, trọng tâm là Công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, tổng Công ty nhà nước, nhằm tách bạch chức năng, nhiệm vụ giữa Chủ tịch Công ty, Chủ tịch HĐTV với Tổng Giám đốc, Giám đốc, tạo điều kiện để Kiểm soát viên hoạt động thực sự độc lập, trở thành cơ quan giám sát của chủ sở hữu tại Công ty.

Đề án nêu rõ, sẽ ban hành Nghị định về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và giám sát tập đoàn kinh tế, tổng Công ty nhà nước trong bối cảnh toàn bộ DN nhà nước đã chuyển thành Công ty Cổ phần, Công ty TNHH hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,024

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn