Tăng mức chi trong xây dựng văn bản QPPL

29/03/2012 16:59 PM

Để dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND, Liên bộ Tài chính - Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP vào ngày 16/3/2012.

Ms. Minh Nguyệt

Trong đó nêu rõ nguyên tắc: kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND là từ Ngân sách nhà nước và do Ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Quy định chi tiết, đầy đủ 12 hoạt động trong quy trình xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND; 14 nội dung chi khác nhau từ việc chi cho công việc phục vụ trực tiếp cho các hoạt động xây dựng, hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND đến thi hành pháp luật.

Riêng mức chi cho các nội dung mang tính đặc thù nhất được xác định trên cơ sở các quy định hiện hành về các chế độ chi tiêu tài chính, song có tính đến hệ số trượt giá, lạm phát và mức tăng lương tối thiểu tính đến tháng 12/2011... Theo đó, các mức chi sẽ tăng từ 50 - 70% so với các mức chi được quy định tại TTLT số 09/2007/TTLT-BTP-BTC, cá biệt sẽ tăng gần 100%, như định mức phân bổ kinh phí cho việc xây dựng Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh là 9 triệu đồng/dự thảo.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,810

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn