Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Bổ sung quy định về chi phí lập báo cáo về môi trường

28/06/2017 14:58 PM

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 20/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2015/TT-BGTVT về Quy định bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT).

Hoài Thương

Theo đó, chi phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), và Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) trong phát triển KCHTGT được quy định bổ sung như sau:

- Chi phí lập báo cáo ĐMC thuộc nguồn vốn xây dựng hoặc điều chỉnh xây dựng hoặc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải;

- Chi phí lập báo cáo ĐTM, KHBVMT thuộc nguồn vốn đầu tư dự án.

Ngoài ra, Thông tư trên còn bãi bỏ Phụ lục 1, Phụ lục 2 cùng các quy định sau tại Thông tư 32/2015/TT-BGTVT :

- Đề cương và dự toán lập báo cáo ĐMC, ĐTM, KHBVMT;

- Thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo ĐTM, KHBVMT;

- Tổ chức việc thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo ĐTM, KHBVMT các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư.

Thông tư 20/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,919

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn