04 chính sách về tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ 10/12/2016

26/11/2016 09:30 AM

Từ ngày 10/12/2016, 04 chính sách mới nổi bật về tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:

Nguyễn Thanh

1. Hướng dẫn mới xác định mức tiền lương của tổ chức chứng khoán

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước theo Luật chứng khoán.

Theo đó, khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với năng suất lao động bình quân và lợi nhuận theo Điều 9 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì năng suất lao động được tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu như sau:

- NSLĐ bình quân kế hoạch = Tổng doanh thu kế hoạch : Số lao động bình quân kế hoạch được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.

- NSLĐ bình quân thực hiện trong năm = Tổng doanh thu thực hiện trong năm : Số lao động bình quân thực tế sử dụng trong năm được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.

Chứng khoán

2. Hướng dẫn mới về xác định tiền lương của Bảo hiểm tiền gửi

Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo đó, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí được loại trừ khi xác định tiền lương của người lao động, bao gồm:

- Các yếu tố khách quan quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 26.

- Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến tổng doanh thu trừ tổng chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi làm giảm nguồn vốn đầu tư (do giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ).

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đánh giá lại việc thực hiện yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch để loại trừ khi xác định quỹ tiền lương của người lao động.

3. Xác định quỹ tiền lương trong Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Theo Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH thì Quỹ tiền lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội được xác định như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch hằng năm = Đơn giá tiền lương được giao ổn định X Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương kế hoạch.

- Quỹ tiền lương thực hiện hằng năm = Đơn giá tiền lương được giao ổn định X Tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương thực hiện.

viễn thông

4. Thông tư 30/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản trang tại các nghĩa trang liệt sĩ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,124

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
  • 13:30 | 24/06/2022 Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
  • 11:45 | 24/06/2022 Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII.
  • 11:11 | 24/06/2022 Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
  • 11:05 | 24/06/2022 Hướng dẫn 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  • 11:00 | 24/06/2022 Hướng dẫn 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
  • 10:45 | 24/06/2022 Hướng dẫn 59/-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đẳng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
  • 09:30 | 24/06/2022 Công văn 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  • 09:15 | 24/06/2022 Hướng dẫn 17-HD/BTCTW ngày 05/5/2022 quy định một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.
  • 08:30 | 24/06/2022 Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn