Một số chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ giữa tháng 6/2016

08/06/2016 11:48 AM

Từ ngày 11 – 20/6/2016, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là:

Trọng Nhân

1. Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Từ ngày 13/06/2016, việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản sẽ thực hiện theo Thông tư 66/2016/TT-BTC và áp dụng từ kỳ kê khai, nộp phí tháng 5/2016.

Theo đó, phương pháp tính phí BVMT mới được xác định không chỉ căn cứ trên số lượng khai thác khoáng sản trong kỳ và mức phí theo từng loại khoáng sản nữa; mà, còn phụ thuộc bởi:

Số lượng đất đá bốc xúc thải ra từ hoạt động khai thác trong kỳ nộp phí và hệ số tính phí theo từng phương pháp khai thác khoáng sản (như lộ thiên, hầm lò, hay các phương pháp khác).

- Trước ngày 31/3 hằng năm, cơ quan thu phí BVMT sẽ có trách nhiệm công khai số phí BVMT trong khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư 66/2016/TT-BTC cũng quy định chi tiết việc phân cấp quản lý sử dụng phí BVMT cũng như trách nhiệm của các cơ quan địa phương.

Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

2. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Từ  ngày 15/6/2016, mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải sẽ phải tuân thủ QCVN 62-MT:2016/BTNMT ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BTNMT .

Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. Theo đó:

- Các cơ sở chăn nuôi (CSCN) có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 2 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh.

- CSCN có tổng lượng nước thải từ 2 m3/ngày đến dưới 5 m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất như biogas hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

3. Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

Theo đó, quy định số tiền sinh lời thu được hằng năm của hoạt động đầu tư theo Nghị định này được sử dụng như sau:

- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo nguyên tắc:

+ Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hàng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư vào các hình thức theo quy định.

+ Được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro.

+ Quỹ này trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức theo quy định.

- Phần còn lại phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư của các quỹ trong năm bao gồm: quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định về sử dụng tiền lời từ đầu tư quỹ bảo hiểm

4. Thay đổi điều kiện tổ chức dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 20/6/2016.

Theo đó, bãi bỏ nội dung liên quan đến cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ quy định tại Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007.

Như vậy, các tổ chức muốn hoạt động dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang dùng trong chẩn đoán y tế sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ như hiện nay.

Thay đổi điều kiện tổ chức dịch vụ kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Chia sẻ bài viết lên facebook 8,446

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 23/09/2019 Thông tư 17/2019/TT-BCT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 08:40 | 21/09/2019 Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn