12 chính sách nổi bật nhất có hiệu lực từ cuối tháng 12

16/12/2015 09:51 AM

Sau đây là những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 21 – 31/12/2015:

Xuân Ngọc
1. Hướng dẫn xếp lương viên chức giảng dạy đại học công lập

Theo Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập như sau:

- Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.

- Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Trừ trường hợp viên chức giảng dạy được công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này còn quy định chi tiết về cách xếp lương cùng ví dụ cụ thể để làm rõ vấn đề.

Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2015.

2. Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quân đội

Từ ngày 25/12/2015, Thông tư 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó:

Điều kiện người lao động (NLĐ) được bồi thường bao gồm:

- NLĐ bị tai nạn lao động làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết, trừ trường hợp xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ  theo kết luận trong biên bản điều tra tai nạn lao động;

- NLĐ bị bệnh nghề nghiệp theo kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền, được bồi thường trong các trường hợp sau:

+ Bị chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển làm công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu;

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bệnh nghề nghiệp theo kết quả thực hiện khám giám định bệnh nghề nghiệp định kỳ (theo quy định của Bộ Y tế).

3. Quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với một số gói thầu

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với một số gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu, cụ thể bao gồm:

- Gói thầu xây lắp thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường;

- Gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường;

- Mẫu bản yêu cầu báo giá áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình rút gọn;

- Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc hạn mức chỉ định thầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/12/2015 và thay thế Thông tư 04/2010/TT-BKH , 11/2010/TT-BKH .

4. Quy định mới về quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình

Từ ngày 30/12/2015, Thông tư 49/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng, bảo vệ công trình xây dựng đo đạc bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã là:

- Quản lý, bảo vệ và ngăn chặn các hành vi xâm hại các công trình xây dựng đo đạc trên địa bàn xã.

- Cập nhật các công trình xây dựng đo đạc trên địa bàn xã, bổ sung phần ghi chú của sổ địa chính về dấu mốc đo đạc trên thửa đất.

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý, bảo vệ công trình xây dựng đo đạc để người dân tại địa phương có trách nhiệm bảo vệ dấu mốc đo đạc không bị xê dịch, phá hủy hoặc làm hư hỏng.

-Thường xuyên kiểm tra, khi phát hiện thấy các dấu mốc đo đạc bị xâm hại hoặc có khả năng bị xâm hại thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện về hiện trạng và nguyên nhân xâm hại dấu mốc đo đạc…

Xem thêm tại Điều 10 Thông tư 49/2015/TT-BTNMT .

Thông tư này thay thế Quyết định 16/2005/QĐ-BTNMT .

5. Mức ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Từ ngày 27/12/2015, Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư có hiệu lực.

Theo đó, nhà đầu tư (NĐT) phải ký quỹ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định này. Đơn cử như:

- NĐT trúng đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- NĐT trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định pháp luật về đấu thầu.

- NĐT được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng QSD đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác...

Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ % trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

- Mức ký quỹ là 3% với phần vốn đến 300 tỷ đồng.

- Mức ký quỹ là 2% với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng.

- Mức ký quỹ là 1% với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng.

Nghị định này thay thế Nghị định 108/2006/NĐ-CP .

Đồng thời, từ ngày 22/12/2015, hàng loạt Thông tư về các quy chuẩn quốc gia về vật liệu nổ sẽ có hiệu lực thi hành. Cụ thể:

6.  Thông tư 14/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện (QCVN 01 : 2015/BCT).

7. Thông tư 15/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ (QCVN 02 : 2015/BCT và QCVN 03 : 2015/BCT).

8. Thông tư 16/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước (QCVN 04 : 2015/BCT).

9. Thông tư 17/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương (QCVN 05 : 2015/BCT).

10. Thông tư 18/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp (QCVN 06 : 2015/BCT).

11. Thông tư 19/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 (QCVN 07 : 2015/BCT).

12. Thông tư 20/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp (QCVN 08 : 2015/BCT).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,098

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:00 | 05/08/2021 Thông tư 60/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
  • 07:15 | 05/08/2021 Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  • 11:22 | 04/08/2021 Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
  • 10:40 | 04/08/2021 Thông tư 11/2021/TT-NHNN phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
  • 09:23 | 04/08/2021 Công văn 6288/BYT-MT giảm thời gian cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19.
  • 08:16 | 04/08/2021 Thông tư 63/2021/TT-BTC quản lý kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ vụ việc cạnh tranh.
  • 07:47 | 04/08/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
  • 16:23 | 03/08/2021 Thông tư 08/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc.
  • 09:51 | 03/08/2021 Thông tư 65/2021/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.
  • 08:49 | 03/08/2021 Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý ngân sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn