Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn hiện hành

20/01/2021 08:52 AM

Hiện nay, Thủ tướng chưa ban hành Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây gọi chung là thôn, xã ĐBKK) giai đoạn 2021 - 2025 nên những thôn xã sau đây vẫn được xác định là thôn, xã ĐBKK để tiếp tục hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành trước đây từ ngày 01/01/2021 theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021:

danh sách thôn đặc biệt khó khăn

Danh sách thôn, xã ĐBKK ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 đã được:

- Bổ sung Danh sách thôn ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019.

- Điều chỉnh tên thôn ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

- Lược bỏ danh sách thôn thoát khỏi diện ĐBKK theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

- Điều chỉnh danh sách xã thuộc khu vực III, khu vực II, Khu vực I theo Quyết định 103/QĐ-TTg.

Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn

Đã có Danh sách xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 103,800

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn