Tiền lương đối với lao động hợp đồng tại Công ty Nhà nước

21/01/2016 14:29 PM

Ông Nguyễn Long (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Trường hợp Công ty Nhà nước ký hợp đồng thử việc riêng biệt 2 tháng đối với công việc có yêu cầu trình độ đại học và hợp đồng tập nghề 3 tháng đối với một số công việc trực tiếp sản xuất thì có phải thực hiện báo cáo sử dụng lao động đối với số lao động này không?

Tiền lương trả cho các đối tượng trên có bao gồm các khoản về BHXH, BHYT và BHTN theo quy định tại Điều 186 của Bộ luật Lao động không? Tiền lương trả cho các đối tượng trên có thuộc quỹ tiền lương thực hiện của công ty không? Hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động là 2 loại khác nhau có đúng không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ông Long như sau:

Theo Điều 26 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Theo Điều 29 Bộ luật Lao động thì khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Như vậy, trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về việc làm thử thì hai bên giao kết hợp đồng thử việc. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả về việc làm thử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ và hai bên phải giao kết hợp đồng lao động khi việc làm thử đạt yêu cầu.

Theo quy định tại điểm a, Mục 1, Phụ lục số 1 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì số lao động thực tế sử dụng bình quân để xác định quỹ tiền lương thực hiện bao gồm tất cả số lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng hưởng lương từ quỹ tiền lương theo quy định tại Thông tư này, không bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ chuyên trách đoàn thể do tổ chức đoàn thể trả lương.

Theo đó, người lao động thử việc theo hợp đồng thử việc, người học nghề, tập nghề theo hợp đồng đào tạo nghề (chưa ký hợp đồng lao động) không thuộc đối tượng để xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH nêu trên

Về việc báo cáo sử dụng lao động đối với người thử việc theo hợp đồng thử việc, người học nghề, tập nghề theo hợp đồng đào tạo nghề theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định “người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động”. Do vậy, các đối tượng đang ký kết 2 loại hợp đồng (hợp đồng thử việc riêng biệt 2 tháng đối với công việc có yêu cầu trình độ đại học và ký kết hợp đồng tập nghề 3 tháng đối với một số công việc trực tiếp sản xuất) thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,513

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn