Thiếu từ 12 tháng trở xuống được xét nâng lương sớm?

04/12/2018 08:17 AM

Ông Võ Cường (Đà Nẵng) đang hưởng lương ngạch kiểm tra viên chính, bậc 4/8, hệ số 5,42 từ ngày 1/6/2017. Ông có thông báo nghỉ hưu ngày 1/4/2019, nghỉ hưu vào ngày 1/10/2019.

Trong thời gian giữ bậc 4/8 ông Cường đạt đủ 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Thời gian giữ bậc 4/8 từ ngày 1/6/2017 đến trước thời điểm nghỉ hưu 1/10/2019 là 28 tháng, đến 30/9/2019 còn thiếu 8 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/6/2020.

Ông Cường hỏi, vậy ông có đầy đủ các điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn 12 thàng vào ngày 1/6/2019 không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ (tình trạng còn hiệu lực) quy định, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp ông Võ Cường đang hưởng lương ngạch kiểm tra viên chính, bậc 4/8, hệ số 5,42 từ ngày 1/6/2017. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ lương ngạch kiểm tra viên chính bậc 4/8 (hệ số 5,42), đến ngày 1/6/2020 ông Võ Cường sẽ được xét nâng lương bậc 5/8 (hệ số 5,76).

Ông Võ có thông báo nghỉ hưu ngày 1/4/2019, tính đến trước ngày nghỉ hưu vào 1/10/2019, ông Võ Cường còn thiếu 8 tháng là đủ thời gian giữ bậc (36 tháng) để được xét nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/6/2020, đủ điều kiện nêu tại đoạn cuối Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV: "… kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng...".

Nếu thông tin đúng như ông Võ Cường phản ánh, trong thời gian giữ bậc 4/8 ông Võ Cường đạt đủ 2 tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thì ông có đầy đủ các điều kiện được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, hưởng lương kiểm tra viên chính bậc 5/8 (hệ số 5.76) kể từ ngày 1/6/2019 .

Ông Võ Cường sẽ được hưởng lương bậc 5/8 (hệ số 5,76) kể từ ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn và được truy lĩnh chênh lệch tiền lương giữa bậc mới (5/8) và bậc cũ (4/8) kể từ ngày 1/6/2019 đến ngày ký quyết định nâng lương trước thời hạn.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,409

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn