Trả lương công chức theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ

04/11/2021 08:25 AM

Ngày 02/11/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 1845/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Trả lương công chức theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ

Trả lương công chức theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ (Ảnh minh họa)

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là:

Tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chống chéo, tinh giản biên chế gan với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, hướng tới mục tiêu tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm.

Cụ thể, để thực hiện được nhiệm vụ này sẽ tiến hành xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương.

Thực hiện trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức. Đẩy mạnh tinh giản biên chế, cải cách quản lý biên chế theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng suất lao động theo Nghị quyết 27-NQ/TWChỉ thị 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 về giải pháp tăng năng suất lao động quốc gia.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số…

Quyết định 1845/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn