Đã có Văn bản hợp nhất Nghị định về tinh giản biên chế

12/03/2021 09:05 AM

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký xác thực Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV ngày 21/01/2021 hợp nhất các Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.

Đã có Văn bản hợp nhất Nghị định về tinh giản biên chế

Đã có Văn bản hợp nhất Nghị định về tinh giản biên chế

Theo đó, Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV hợp nhất 03 Nghị định:

- Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2015;

- Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018;

- Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020; các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn