Văn Phòng Quốc Hội thông báo về việc tổ chức tuyển dụng lại công chức, viên chức

01/03/2021 16:25 PM

Ngày 26/02, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký Thông báo số 399/TB-VPQH về việc tổ chức tuyển dụng lại công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ.

Văn phòng Quốc hội tuyển dụng

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ; Văn phòng Quốc hội đã đưa ra Thông báo số 399/TB-VPQH về việc tổ chức tuyển dụng lại công chức, viên chức.

Theo đó, đối tượng được Văn phòng Quốc hội tuyển dụng lại bao gồm: Công chức do cơ quan nhà nước tuyển dụng từ ngày 02/12/1998 đến ngày 28/12/2017 hoặc cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tuyển dụng từ ngày 12/3/2003 đến ngày 28/12/2017, đang công tác tại các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển theo quy định; Viên chức do cơ quan nhà nước tuyển dụng từ ngày 02/12/1998 đến ngày 28/12/2017 hoặc cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tuyển dụng từ ngày 12/3/2003 đến ngày 28/12/2017 đang công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Quốc hội thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển theo quy định.

Đối tượng tuyển dụng lại cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như: có Phiếu đăng ký dự tuyển lại (theo mẫu tại file đính kèm); có bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo vị trí việc làm của người dự tuyển lại; được cấp có thẩm quyền đánh giá, nhận xét hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt; không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị trong 5 năm gần nhất (từ năm 2016 đến 2020); về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của vị trí tuyển dụng lại.

Theo thông báo, dự kiến Văn phòng Quốc hội sẽ tuyển dụng lại 99 người ở 20 vị trí việc làm theo phương thức xét tuyển. Cụ thể, việc xét tuyển được thực hiện 02 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ công chức, viên chức theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng lại; nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn ứng viên trong thời gian 30 phút (thời gian chuẩn bị không quá 15 phút), chấm điểm trên thang điểm 100, nội dung phỏng vấn là về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ chuyên ngành đối với ngạch chuyên viên; về kiến thức về lĩnh vực liên quan đến công việc, năng lực, kỹ năng thực thi nhiệm vụ đối với các vị trí cán sự, nhân viên.

Theo dự kiến, vòng 01 sẽ diễn ra vào ngày 03 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội; vòng 02 sẽ được tiến hành tập trung ngày 04 tháng 3 và phỏng vấn ngày 08 tháng 3 năm 2021, tại Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội.

Thông báo số 399/TB-VPQH của Văn phòng Quốc hội quy định rõ hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng lại, gồm: phiếu đăng ký dự tuyển lại (theo mẫu đính kèm); bản nhận xét, đánh giá trong 5 năm gần nhất (từ năm 2016 đến năm 2020) của cấp có thẩm quyền về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, uy tín; bản sao công chứng các văn bằng về chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước…; đối với các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc liên kết với nước ngoài cấp phải có văn bản chấp thuận do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp (đối với trường hợp chưa gửi về Vụ Tổ chức – Cán bộ hoặc gửi chưa đủ).

Về thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, đối với các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội, người đăng ký dự tuyển lại trực tiếp có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại vụ, đơn vị từ ngày 26/02 đến ngày 01/3/2021, trong ngày 01/3: các vụ, đơn vị nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, danh sách đăng ký dự tuyển lại cho Vụ Tổ chức - Cán bộ (tại Vụ Tổ chức – Cán bộ hoặc qua đường văn thư) để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

Với các Văn phòng Đoàn ĐBQH thuộc Văn phòng Quốc hội và đơn vị sự nghiệp, người đăng ký dự tuyển lại có thể trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và đơn vị sự nghiệp từ ngày 27/02 đến ngày 01/3/2021. Từ ngày 01/3 đến ngày 02/3/2021, các Văn phòng Đoàn ĐBQH và đơn vị sự nghiệp nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, danh sách đăng ký dự tuyển lại cho Vụ Tổ chức - Cán bộ (tại Vụ Tổ chức – Cán bộ hoặc qua đường văn thư) để tổng hợp báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

Đối với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố, Vụ Công tác miền trung và Tây Nguyên, Vụ Công tác phía Nam hồ sơ gửi qua đường bưu điện về Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Minh Hùng

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc Hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,637

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn