Cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan Thuế

27/01/2021 11:01 AM

Để thống nhất trong việc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan (hoặc giải tỏa cưỡng chế biện pháp dừng làm thủ tục hải quan) theo đề nghị của cơ quan Thuế, Tổng cục Hải quan vừa có chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện vấn đề này.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế: “1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 125 của Luật này”.

Tại khoản 7, 8 Điều 33 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK: “7. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế và điểm a khoản 3 Điều 31 của Nghị định này.

8. Trường hợp cơ quan Thuế có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK thì trình tự thực hiện như sau: a) Cơ quan Thuế lập và gửi văn bản đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan cho cơ quan Hải quan… b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục và gửi văn bản thông báo cho cơ quan thuế biết, phối hợp. Trường hợp cơ quan Hải quan không thực hiện được ngay biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan Thuế thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan Thuế biết và nêu rõ lý do”.

Với các quy định trên Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố khi nhận được văn bản đề nghị áp dụng, giải tỏa biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan của cơ quan Thuế thì căn cứ quy định nêu tại mục 1, 2 trên để ban hành Quyết định cưỡng chế/ giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Thao tác cập nhật trên Hệ thống KTTTT, bổ sung các thông tin cần nhập cũng được hướng dẫn tại văn bản này.

Trường hợp có yêu cầu giải tỏa biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan (do DN đã hoàn thành nghĩa vụ thuế) thì căn cứ công văn đề nghị của cục thuế tỉnh, thành phố, cơ quan Hải quan ban hành quyết định giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan và cập nhật và Hệ thống KTTTT.

Nụ Bùi

Theo báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 881

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn