Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021

24/12/2020 07:22 AM

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết như trên, tối 23/12. Quyết định triệu tập Đại hội XIII được đưa ra tại hội nghị Trung ương 14, khóa XII, từ 14/12 đến ngày 18/12.

Theo dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội XIII cũng đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Phiên khai mạc hội nghị Trung ương 14, khoá XII, ngày 14/12. Ảnh: VGP

Hồi tháng 5/2020, hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII) thống nhất trình Đại hội XIII số lượng ủy viên Trung ương khóa mới khoảng 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết (số lượng bằng khóa XII).

Số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa mới cũng "cố gắng giữ như khóa XII, từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 12 đến 13 người để đảm bảo lãnh đạo toàn diện", theo ông Nguyễn Hồng Diên, Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII), họp từ ngày 5/10 đến ngày 9/10, đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức và dự khuyết Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) đã xem xét, thông qua nội dung các dự thảo Văn kiện để hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, thống nhất cao trong việc bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Hoàng Thùy

Theo VnExpress

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn