Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Sắp tới, thêm cách kiểm tra công ty có đóng BHXH hay không?

04/09/2020 14:37 PM

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về Bảo hiểm, trong đó, công dân có thể tra cứu quá trình tham gia BHXH trên CSDLQG về Bảo hiểm.

Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Sắp tới, có thể tra cứu quá trình tham gia BHXH trên CSDLQG về Bảo hiểm

Sắp tới, có thể tra cứu quá trình tham gia BHXH trên CSDLQG về Bảo hiểm

Cụ thể, CSDLQG về Bảo hiểm phải cung cấp cho công dân những công cụ, tiện ích sau:

- Truy cập và xem thông tin của mình trên CSDLQG về Bảo hiểm.

- Trích xuất thông tin của mình dưới dạng văn bản điện tử có chữ ký số về xác nhận các thông tin bảo hiểm của mình.

- Sử dụng thông tin của mình để tự động cung cấp cho các thủ tục hành chính công có liên quan.

- Cho phép hoặc không cho phép cá nhân, tổ chức khác truy cập dữ liệu của mình; kiểm soát, tra cứu lịch sử việc sử dụng thông tin của mình bởi các cá nhân, tổ chức.

- Khiếu nại về nội dung dữ liệu về mình.

Theo khoản 4 Điều 7 Dự thảo Nghị định, thông tin về BHXH trên CSDLQG về Bảo hiểm bao gồm:

Điều 7. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bao gồm các nhóm thông tin cơ bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân như sau:

...

4. Thông tin về bảo hiểm xã hội

a) Mã số bảo hiểm xã hội;

b) Mã đơn vị quản lý người tham gia;

c) Cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý;

d) Loại đối tượng bảo hiểm xã hội;

đ) Phương thức đóng;

e) Quá trình đóng BHXH: thời điểm bắt đầu đóng, kết thúc; tiền lương đóng (mức lương/mức thu nhập, hệ số lương); phụ cấp đóng (phụ cấp lương, các khoản bổ sung, phụ cấp nặng nhọc, độc hại);

g) Quản lý đối tượng hưởng BHXH:

- Chế độ ốm đau: mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, mã bệnh, loại điều kiện hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thu hồi

- Chế độ thai sản: mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, loại trợ cấp hưởng, thời gian hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thu hồi, số lần hưởng

- Chế độ hưu trí:

+ Lương hưu hàng tháng: Mã số BHXH, thời gian đóng BHXH, loại điều kiện hưởng, tỷ lệ % hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, thời gian hưởng.

+ Trợ cấp hàng tháng: Mã số BHXH, loại trợ cấp, thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, thời gian hưởng

+ BHXH một lần: Mã số BHXH, loại điều kiện hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

- Chế độ tử tuất:

+ Tuất một lần: Mã số BHXH, đối tượng chết, thời gian đóng/thời gian hưởng của người chết, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

+ Tuất hàng tháng: Mã số BHXH, đối tượng chết, thời gian đóng/thời gian hưởng của người chết, loại định suất, loại điều kiện hưởng, thời điểm hưởng, mức hưởng, thời hạn hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng

+ Trợ cấp mai táng: Mã số BHXH, thời điểm hưởng, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng.

Như vậy, công dân có thể tra cứu được quá trình đóng BHXH: thời điểm bắt đầu đóng, kết thúc; tiền lương đóng (mức lương/mức thu nhập, hệ số lương); phụ cấp đóng (phụ cấp lương, các khoản bổ sung, phụ cấp nặng nhọc, độc hại) và nhiều thông tin khác của mình trên CSDLQG về Bảo hiểm.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định quy định CSDLQG về Bảo hiểm.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn