Phân loại dự án đầu tư xây dựng từ ngày 01/01/2021

17/08/2020 15:54 PM

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2020 đã sửa đổi, bổ sung thêm nhiều căn cứ và tiêu chí để phân loại dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, từ 01/01/2021, dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo các căn cứ và tiêu chí như sau:

1. Theo quy mô, mức độ quan trọng;

2. Theo công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý;

3. Theo nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư.

(Hiện hành quy định dán đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng và nguồn vốn sử dụng).

Trong đó:

- Căn cứ theo quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, gồm:

+ Dự án quan trọng quốc gia;

+ Dự án nhóm A;

+ Dự án nhóm B;

+ Dự án nhóm C.

Xem chi tiết quy định này tại các Điều 6, 7, 8, 9 và Điểu 10 Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

- Căn cứ theo công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án sau:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh;

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác.

- Căn cứ nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án gồm:

+ Dự án sử dụng vốn đầu tư công;

+ Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công;

+ Dự án PPP;

+ Dự án sử dụng vốn khác.

Lưu ý:

Dự án đầu tư xây dựng được sử dụng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau; có thể có một hoặc nhiều công trình với loại và cấp khác nhau (hiện hành quy định dán đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều công trình với loại, cấp công trình xây dựng khác nhau).

Căn cứ pháp lý:

- Khoản 8 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

- Điều 49 Luật Xây dựng 2014.

Thuỳ Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,873

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn