Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Cơ cấu bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn

19/11/2019 15:01 PM

Sau sắp xếp, Thành phố giảm 1 cơ quan hành chính ngang Sở, 49 phòng, 29 trưởng phòng, 120 Phó Trưởng phòng.

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Trung ương về tổ chức, bộ máy, biên chế. UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện sắp xếp cơ cấu lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập kịp thời theo đúng lộ trình, đảm bảo quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp, kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo phân cấp của Thành phố, loại bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và tăng cường hiệu quả hoạt động của các đơn vị…

Kết quả, đến nay, các sở, ngành chuyên môn thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 Sở và tương đương. Sau sắp xếp, giảm 1 cơ quan hành chính ngang Sở, 49 phòng, 29 trưởng phòng, 120 Phó Trưởng phòng.

Cùng với đó, UBND Thành phố đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị; kiện toàn, sắp xếp 102 Ban chỉ đạo thuộc UBND thành phố còn 28 Ban chỉ đạo. UBND Thành phố đã chỉ đạo thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị…

Nhìn chung, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Thành phố bước đầu đã có kết quả tích cực về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần “tinh, gọn, mạnh” để hoạt động hiệu quả hơn.

Vĩnh Hoàng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,343

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn