Đề xuất bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

26/10/2019 09:52 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Kế hoạch 73/KH-TLĐ ngày 19/9/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2019 - 2023.

Kế hoạch 73/KH-TLĐ ngày 19/9/2019

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, nhóm nhiệm vụ, giải pháp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện văn bản pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Nghiên cứu, đề xuất Nhà nước bổ sung danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; nghiên cứu, đề xuất Nhà nước bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.

- Tích cực, chủ động tham gia hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn thực hiện, đặc biệt là đề xuất tiếp tục hoàn thiện Luật An toàn, Vệ sinh lao động để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong các quy định hiện hành, bổ sung những quy định mới để điều chỉnh những vấn đề mới phát sinh trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Sửa đổi, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách cụ thể, sát thực, nhất là với công đoàn cơ sở.

Ngoài ra, thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

- Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn.

- Nhóm nhiệm vụ, giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của các cấp công đoàn.

- Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, điều tra tai nạn lao động.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 73/KH-TLĐ ngày 19/9/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn