21/02/2012 23:00 PM

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cần tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến quyền con người...

Ảnh: TTXVN
Ngày 21/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp 1992 phải đáp ứng yêu cầu phù hợp với diễn biến tình hình trong nước, dự báo xu hướng khu vực và thế giới; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI trên tinh thần sửa đổi, hoàn thiện đạo luật cơ bản, lâu dài, ổn định, phục vụ sự phát triển chung của đất nước, của dân tộc.

Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cũng phải phát huy mạnh mẽ tính dân chủ của nhân dân; khẳng định bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Dự thảo cần thể hiện rõ nét hơn nữa mô hình Nhà nước Việt Nam là Nhà nước xã hội chủ nghĩa có sự thống nhất và phân công, phân nhiệm song song với cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp, hướng tới mục đích tối cao là nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cũng cần tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân. Việc xây dựng dự thảo Hiến pháp sửa đổi cũng phải hướng tới mục tiêu tạo sức bật mạnh mẽ cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, phù hợp với bối cảnh đổi mới của đất nước trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, dự thảo Hiến pháp sửa đổi cũng phải tiếp tục quan tâm hơn nữa đến quyền con người; quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành kỷ cương, pháp luật của Nhà nước... nhằm xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh mỗi cá nhân, tập thể vì lợi ích của đất nước, của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng đề nghị các thành viên của Ủy ban cho ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những định hướng cơ bản về tổ chức, phương thức hoạt động của các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp và các định chế quan trọng về: Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát, Tòa án, Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt có cơ chế bảo vệ Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến về cách thức, thời gian công bố rộng rãi và thu thập ý kiến đóng góp của nhân dân.

Theo TTXVN

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn