Kiên quyết tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính trị

31/10/2018 14:22 PM

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã thống nhất, kiên quyết thực hiện về chỉ tiêu tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Sơn (đoàn Hà Tĩnh) về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế thấy chỉ làm nhiều ở địa phương mà Trung ương ít hơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Để sắp xếp bộ máy tổ chức các cơ quan Trung ương, đến thời điểm này có 22/22 bộ, ngành đã ban hành nghị định quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của mình, còn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang chờ sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về các cơ quan thuộc Chính phủ thì chưa ban hành.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, vấn đề là các cơ quan, bộ ngành Trung ương phải sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bên trong của mình. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, nhiều bộ ngành đã sắp xếp lại như Bộ Công an, Bộ Nội vụ. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Hiện đã có Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 56 của Quốc hội Khoá XIV về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ nghị định sửa đổi Nghị định 123/2016/NĐ-CP, để tránh việc trùng lắp, chồng lấn về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và thu gọn đầu mối, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, nếu đã sắp xếp lại các đơn vị thì cũng cần nhanh chóng xây dựng lại đề án vị trí việc làm cho phù hợp tình hình, điều kiện, chức năng nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, sẽ xác định vấn đề biên chế.

Cụ thể, năm 2018, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã thống nhất, kiên quyết thực hiện về chỉ tiêu tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. “Tức là giao ngân sách đồng thời với giao tinh giản biên chế cho các bộ ngành Trung ương”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đang trình Chính phủ để sửa đổi Nghị định 83/2006/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị hành chính và Nghị định 55/2012/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là những cơ sở để tiến hành sắp xếp tinh gọn lại bộ máy cơ quan Trung ương.

Lê Sơn

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,200

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn