Sửa đổi các luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng

15/04/2022 16:47 PM

Sửa đổi các luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng là nội dung được đề cập tại Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành kèm theo Công văn 1949-CV/BNCTW ngày 12/4/2022.

Sửa đổi các luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng

Sửa đổi các luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng (Ảnh minh họa)

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh tra, Luật Thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Luật Tiếp công dân và các dự án luật khác liên quan trực tiếp đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; các quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý;

- Thực hiện chế độ thanh toán không dùng tiền mặt;

- Khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán;…

Xem chi tiết tại Công văn 1949-CV/BNCTW ngày 12/4/2022.

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,915

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn