Thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018: Chú trọng khâu phòng ngừa

09/03/2018 08:39 AM

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định 413/QĐ-TCHQ ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan. Phóng viên Báo Hải quan đã phỏng vấn ông Hà Thái Dũng- Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra (Tổng cục Hải quan)- đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo PCTN của Tổng cục Hải quan và được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Ông Hà Thái Dũng- Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra (Tổng cục Hải quan)

Đề nghị ông cho biết những mục đích, yêu cầu quan trọng được đặt ra trong Kế hoạch PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018?

- Những năm vừa qua, công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) luôn được lãnh đạo Tổng cục Hải quan hết sức quan tâm và chỉ đạo kiên quyết thực hiện hiệu quả trong toàn Ngành.

Với Kế hoạch đặt ra trong năm 2018, lãnh đạo Tổng cục Hải quan xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác PCTN; THTK, CLP.

Kế hoạch lần này nhấn mạnh và đặt ra yêu cầu tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị hải quan các cấp (cục, chi cục, đội thuộc chi cục và tương đương) trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật, tham nhũng, lãng phí trong đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Để thực hiện các mục tiêu trên đòi hỏi việc thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí phải bám sát quy định của Luật PCTN; Luật THTK, CLP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

Đồng thời, cần xác định thực hiện công tác PCTN, THTK, CLP là việc làm thường xuyên, liên tục của người đứng đầu đơn vị, từ khâu quán triệt, triển khai, đến khâu thực hiện. Đặc biệt, cần chú trọng công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, từ đó tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện định kỳ, để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; phát hiện sai phạm tiêu cực, tham nhũng để kiên quyết xử lý theo quy định.

Thưa ông, mục tiêu đặt ra là rất cụ thể, thiết thực, vậy để triển khai hiệu quả các đơn vị trong ngành và nhất là người đứng đầu đơn vị hải quan các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?

- Để triển khai Kế hoạch hiệu quả, các đơn vị, cá nhân cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, sát sao trong việc quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tới toàn thể CBCC, viên chức, người lao động trong đơn vị như: Luật PCTN; Luật THTK, CLP; các Nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chính phủ; Bộ Tài chính; cấp ủy, chính quyền địa phương và của Tổng cục Hải quan.

Thứ hai, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Trong đó tập trung vào việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của CBCC và tấm gương của người đứng đầu trong công tác PCTN; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân nhằm nâng cao trách nhiệm và là cơ sở đánh giá phân loại và xử lý (nếu có vi phạm).

Thứ ba, thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị đối với các nội dung như: Chế độ, định mức, tiêu chuẩn; nghiêm túc thực hiện công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của CBCC theo quy định.

Thứ tư, công tác phòng ngừa tiêu cực, THTK, CLP, tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Giải pháp phòng ngừa tham nhũng phải đặc biệt được quan tâm ngay từ công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy trình thủ tục hải quan, kiểm định hải quan…

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và kiểm tra PCTN tại đơn vị hải quan các cấp theo quy định hiện hành nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm.

Thưa ông, ngoài những yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp như đề cập ở trên, Kế hoạch năm 2018 có thêm những nội dung mới, đáng chú ý nào?

- Ngoài các yêu cầu, nhiệm vụ chung như đề cập ở trên, trong Kế hoạch lần này, Vụ Thanh tra- Kiểm tra đã tham mưu, đề xuất và được lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành kèm theo Kế hoạch là Phụ lục chi tiết phân công thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác PCTN, THTK, CLP.

Đây là điểm mới rất quan trọng, bởi Phụ lục nêu bật những nội dung công việc, sản phẩm cụ thể, đơn vị chủ trì thực hiện và thời điểm hoàn thành. Trong đó tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ quan trọng gồm: Triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; công tác thông tin, tuyên truyền; nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Căn cứ vào Phụ lục, cơ quan được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch (Vụ Thanh tra- Kiểm tra) sẽ thường xuyên nắm bắt việc tổ chức thực hiện để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

Có thể nói, công tác PCTN, THTK, CLP là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng ở khâu phòng ngừa để ngăn chặn kịp thời ở mức thấp nhất các hành vi vi phạm của CBCC. Trường hợp có sai phạm cần được phát hiện, xử lý kịp thời, công khai, minh bạch.

Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Quốc (thực hiện)

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn