Quy định về miễn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp

23/03/2020 08:35 AM

Để doanh nghiệp (DN) nắm bắt các chính sách, quy định liên quan đến hàng hóa NK có được miễn thuế, Tổng cục Hải quan đã chủ động tháo gỡ các vướng mắc này.

Công chức Chi cục Hải quan Biên Hòa (Hải quan Đồng Nai) kiểm tra hàng hoá XNK. Ảnh: N.HIỀN.

Công ty CP Sân gôn Indochina Hội An hỏi, trong quá trình hoạt động DN đã phân rã máy để phục vụ mục đích khác nên không có xác máy để phục vụ cơ quan Hải quan kiểm tra lô máy NK miễn thuế. Vậy DN cần phải làm các thủ tục gì để được hưởng miễn thuế theo quy định?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Điểm d Khoản 7 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ và Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về việc kê khai, nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Với các quy định dẫn chiếu trên, trường hợp DN đã thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa NK miễn thuế dự kiến NK, đã NK hàng hóa miễn thuế thì chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chủ dự án thông báo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

Đối với trường hợp máy móc do hư hỏng không thể sử dụng, DN tháo rời máy để lấy các phụ tùng nhưng phụ tùng đó vẫn được sử dụng đúng mục đích miễn thuế ban đầu thì phải nêu rõ số tờ khai NK, số thứ tự trong danh mục miễn thuế, tên hàng, số lượng, chủng loại hàng hóa đã bị tháo rời trong Thông báo sử dụng hàng hóa miễn thuế với cơ quan Hải quan.

Trường hợp máy móc do hư hỏng không thể sử dụng, DN tháo rời máy để lấy các phụ tùng nhưng được sử dụng với mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế NK ban đầu thì DN phải kê khai, nộp đủ thuế đối với hàng hóa trước khi thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Công ty Pung Cook Việt Nam hỏi về quy định miễn thuế hàng NK đối với hàng thuê gia công ngoài tại khu chế xuất.

Về thuế XNK, theo Tổng cục Hải quan, chính sách thuế XNK đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp rắp tại khu phi thuế quan thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.

Theo đó, hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài khi NK vào thị trường trong nước được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 8 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK.

Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện NK từ nước ngoài thì khi NK vào thị trường trong nước phải nộp thuế NK theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng NK vào nội địa Việt Nam. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

Công ty Pou Yen kiến nghị miễn thuế đối với nguyên vật liệu hư hỏng, sản phẩm bị trả lại, bị tiêu huỷ.

Theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, quy định xử lý thuế đối với với nguyên liệu, vật tư hư hỏng, sản phẩm bị trả lại, bị tiêu huỷ của hàng hóa gia công và sản xuất XK có sự phân biệt khác nhau.

Cụ thể, đối với hàng gia công XK tại Điểm e Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định hàng hóa NK để gia công nhưng được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu hủy được miễn thuế NK.

Đối với hàng sản xuất XK, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố. Theo đó, về thuế NK, các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tại theo Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK không còn nhu cầu sử dụng buộc phải tiêu hủy, nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa NK đã được đưa vào sản xuất ra bán thành phẩm, thành phẩm nhưng bị hư hỏng buộc phải tiêu hủy phải kê khai, nộp thuế NK (trừ phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất nằm trong định mức thực tế đáp ứng quy định tại Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản phẩm XK DN được miễn thuế NK).

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ về việc miễn thuế NK đối với nguyên phụ liệu NK sản xuất hàng hóa XK bị dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng, phế liệu, phế phẩm chuyên mục đích tiêu hủy có sự giám sát của cơ quan Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, việc miễn thuế NK đối với nguyên phụ liệu NK sản xuất hàng hóa XK bị dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng chuyển mục đích tiêu hủy đã được quy định cụ thể tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định về việc kê khai nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.

Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC cũng quy định thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục XNK chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới; hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Do đó, nguyên liệu, vật tư NK, hàng hóa dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng phải tiêu hủy thì DN phải kê khai nộp thuế NK đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa và nguyên liệu, vật tư NK cấu thành trong sản phẩm bị tiêu hủy. Trị giá hải quan để tính thuế NK đối với hàng hóa tiêu hủy là trị giá do DN khai báo theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính. DN không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bị tiêu hủy nêu trên.

Việc miễn thuế NK đối với hàng hóa nhập sản xuất XK khi chuyển hàng cho DN khác sản xuất, gia công, Tổng cục Hải quan cho biết, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định thì từ ngày 1/9/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất XK, đã đưa hàng hóa NK vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công hoặc sản xuất một hoặc một số công đoạn và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất và/hoặc XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ (không đáp ứng điều kiện có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên vật liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK), số lượng hàng hóa NK để sản xuất XK nhưng đưa cho DN khác sản xuất hoặc gia công không đủ điều kiện để được miễn thuế NK (Tổng cục Hải quan đã có công văn số 79/TCHQ-TXNK ngày 3/1/2019 hướng dẫn thực hiện).

Kiến nghị của doanh nghiệp về việc cần sửa đổi chính sách thuế đối với hàng hóa NK để sản XK cũng được phép thuê DN khác sản xuất một hoặc một số công đoạn để đảm bảo bình đẳng với hàng hóa NK để gia công, hiện nay, Tổng cục Hải quan tiếp thu đưa vào sửa đổi tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Đảo Lê

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn