Xử lý thuế với các tình huống hàng sản xuất XK phải tái nhập

21/06/2019 14:17 PM

Khi tái nhập sản phẩm sản xuất XK để chờ tái xuất, cơ quan Hải quan xử lý không thu thuế NK nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định; DN được hoàn lại số tiền thuế XK đã nộp (nếu có).

CBCC Chi cục Hải quan Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố xử lý thuế đối với hàng hóa sản xuất XK đã XK nhưng phải tái nhập.

Trường hợp khi tái nhập sản phẩm sản xuất XK để chờ tái xuất

Về thuế NK, cơ quan Hải quan xử lý không thu thuế NK nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định; DN được hoàn lại số tiền thuế XK đã nộp (nếu có).

Khi lập báo cáo quyết toán, trường hợp nộp qua hệ thống, DN phản ánh lượng sản phẩm tái nhập tại chỉ tiêu 26.10 - Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ, ghi số tờ khai tái nhập tại chỉ tiêu 26.13 - Ghi chú trên mẫu số 26, Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, DN phản ánh lượng sản phẩm tái nhập tại cột 6 - Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ, ghi số tờ khai tái nhập tại cột 11 - Ghi chú trên mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL, Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, DN phải kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt trên tờ khai tái nhập. Cơ quan Hải quan thực hiện không thu thuế nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập, người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trình tự, thủ tục không thu thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện tương tự trình tự, thủ tục không thu thuế NK quy định tại Điều 27 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018.

Trường hợp DN đã được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nguyên liệu, vật tư NK sử dụng để sản xuất hàng XK theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 thì khi tái nhập, DN phải nộp lại số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã được hoàn tương ứng với lượng nguyên liệu, vật tư NK đã sử dụng để sản xuất hàng XK nhưng phải tái nhập.

Khi tái xuất sản phẩm đã tái nhập

Hướng dẫn về thuế XK sản phẩm, Tổng cục Hải quan cho biết, nếu DN đã được hoàn thuế XK trước đó thì vẫn phải nộp thuế XK như đối trường hợp XK lần đầu.

Khi lập báo cáo quyết toán, trường hợp nộp qua hệ thống, DN phản ánh lượng sản phẩm XK tại chỉ tiêu 26.11.2 - sản xuất sản phẩm XK, ghi số tờ khai tái xuất tại chỉ tiêu 26.13 - Ghi chú trên mẫu số 26, Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, DN phản ánh lượng sản phẩm tái xuất tại cột 8 - Lượng sản phẩm XK, ghi số tờ khai tái xuất tại cột 11 - Ghi chú trên mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL, Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, DN được hoàn lại số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên liệu, vật tư NK sử dụng để sản xuất sản phẩm đã XK theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019.

Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa khi tái nhập

Đối với sản phẩm tái nhập nhưng không tái xuất mà chuyển tiêu thụ nội địa, DN thực hiện kê khai tờ khai thay đổi mục đích sử dụng đối với nguyên liệu, vật tư NK đã được sử dụng để sản xuất hàng XK nhưng chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015).

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn