Ban hành hướng dẫn thực hiện lập Báo cáo tài chính nhà nước

01/02/2019 16:16 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Ảnh Thùy Linh.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước; các chỉ tiêu cụ thể của Báo cáo tài chính nhà nước; kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước như: Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp - Bộ Tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính, Cơ quan Thuế các cấp, Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính - Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngoài ra, còn có cơ quan tài chính địa phương: bao gồm Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là “Sở Tài chính”); phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là “Phòng Tài chính - Kế hoạch”); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cCác đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, tỉnh, huyện.

Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị phải báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải được lập cùng kỳ kế toán năm với Báo cáo tài chính nhà nước, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 năm dương lịch.

Cùng với đó, các đơn vị phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính Nhà nước (đối với Báo cáo tài chính nhà nước); phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có (đối với Báo cáo cung cấp thông tin tài chính). Đồng thời phải được trình bày phù hợp với yêu cầu quản lý, phải đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh.

Thông tư cũng quy định, trước ngày 15/1 hàng năm, Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính phải cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; Sở Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp để tổng hợp danh sách đơn vị dự toán cấp I.

Trường hợp trong năm có biến động tăng, giảm đơn vị dự toán cấp I, các đơn vị nói trên phải kịp thời cung cấp danh sách cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp.

Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị lập Báo cáo tài chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Thông tư này.

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn