Mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

29/01/2019 10:38 AM

Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Theo Thông tư, nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến được lấy từ 3 nguồn bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện hoạt động sáng kiến thuộc trách nhiệm thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sáng kiến của doanh nghiệp; kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Về mức chi họp của Hội đồng sáng kiến, Bộ Tài chính quy định không quá 500.000 đồng/buổi họp đối với Chủ tịch Hội đồng; không quá 200.000 đồng/buổi họp đối với Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng; không quá 100.000 đồng/buổi đối với các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến.

Mức chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ Hội đồng được thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn rõ về nội dung và mức chi đối với một số hoạt động khác như phổ biến sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước đối với hoạt động sáng kiến thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, các Bộ, cơ quan quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt kế hoạch triển khai các hoạt động sáng kiến của năm kế hoạch; căn cứ nội dung hướng dẫn để lập dự toán kinh phí cho hoạt động sáng kiến thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp chung vào dự toán của các bộ, ngành, địa phương (theo phân cấp quản lý ngân sách) gửi cơ quan tài chính để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với năm 2019, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán đã được giao để thực hiện hoạt động sáng kiến theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Thông tư 03/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 3/3/2019.

Hồng Vân

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn