Mức giá dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán

05/01/2019 08:04 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2019. Ảnh Internet.

Theo đó, mức giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch được áp dụng tại SGDCK là 20 triệu đồng/năm. Mức giá này được áp dụng chung cho thành viên và không thu theo tư cách thành viên của từng loại thị trường riêng biệt (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm).

Đối với giá dịch vụ kết nối trực tuyến khi kết nối lần đầu là 150 triệu đồng/thành viên, duy trì kết nối định kỳ là 50 triệu đồng/thành viên. Trường hợp đấu giá, chào bán cạnh tranh thì mức giá dịch vụ là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần, loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh và tối thiểu là 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Các mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và VSD được quy định chi tiết tại Biểu giá và Phụ lục ban hành kèm theo thông tư này. Mức giá quy định không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại Biểu giá, SGDCK và VSD được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Liên quan đến thời gian thu đối với các khoản thu định kỳ hàng năm từ giá dịch vụ quy định tại Biểu giá kèm theo thông tư này, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán cho SGDCK, VSD trước ngày 31/1 hàng năm. Đối với các khoản thu định kỳ hàng tháng, thanh toán chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

SGDCK, VSD hoàn trả tiền sử dụng dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ duy trì kết nối trực tuyến định kỳ, dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên bù trừ cho thành viên giao dịch của SGDCK, thành viên của VSD trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày SGDCK ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên giao dịch, VSD ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký, thành viên bù trừ.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2019.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn