2 trường hợp không thu thuế nhưng phải thực hiện kiểm tra hồ sơ

16/10/2018 08:10 AM

Trả lời thắc mắc của Cục Hải quan TP.HCM về thủ tục kiểm tra không thu thuế các trường hợp không phải nộp thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, hồ sơ không thu thuế thuộc đối tượng không phải thực hiện phân loại hồ sơ, trừ 2 trường hợp…

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công- Cục Hải quan TP.HCM.

Cụ thể, thắc mắc về thủ tục không thu thuế các trường hợp không phải nộp thuế, Cục Hải quan TP.HCM cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ thì trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục tái xuất/tái nhập hàng hóa đã XK/NK thì cơ quan Hải quan thực hiện không thu thuế và quyết định việc thông quan theo quy định.

Bên cạnh đó, quy định tại khoản 63 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không thu thuế thực hiện như đối với thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Vậy, trường hợp Chi cục Hải quan ra quyết định không thu thuế ngay khi người nộp thuế nộp đủ hồ sơ không thu thuế cho các trường hợp nêu trên hay phải thực hiện phân loại hồ sơ, kiểm tra trước khi ra quyết định không thu thuế như thủ tục hoàn thuế. Theo đơn vì này, Tổng cục Hải quan cần có hướng dẫn cụ thể về trường hợp này.

Trả lời Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Quy trình miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa XK, NK ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan quy định:

Hồ sơ không thu thuế thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải thực hiện phân loại hồ sơ, trừ 2 trường hợp sau đây:

Người nộp thuế đề nghị không thu thế XK đối với hàng hóa NK nhưng tái xuất ra nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba, tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan) trong tờ khai NK lần đầu có phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thuế.

Người nộp thuế đề nghị không thu thuế NK đối với hàng hóa XK phải tái nhập trở lại Việt Nam trong tờ khai XK lần đầu có phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thuế.

Thu Trang

Theo Báo Hải quan

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,266

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn