Ngân sách sẽ hỗ trợ 100% một số hoạt động công nghiệp hỗ trợ

30/12/2017 10:01 AM

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (Chương trình) để xin ý kiến các bộ ngành liên quan.

Ngân sách sẽ hỗ trợ cho nhiều hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ảnh Hà Phương.

Dự thảo thông tư quy định đối tương áp dụng là các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình (đơn vị chủ trì), cơ quan quản lý Chương trình, các đối tượng thụ hưởng Chương trình và các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, đơn vị chủ trì phải đáp ứng đủ các điều kiện: Là cơ quan quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ và tổ chức được giao nhiệm vụ; có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình; có chiến lược phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cụ thể trên thị trường mục tiêu; nắm rõ nhu cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của doanh nghiệp; có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ; thực hiện Chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, không nhằm mục đích lợi nhuận.

Dự thảo quy định rõ các nội dung được ngân sách hỗ trợ. Cụ thể, ngân sách sẽ hỗ trợ từ 50 - 100% đối với các nội dung: Chi kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ;

Chi áp dụng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Chi áp dụng trong việc hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ;

Chi hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu;

Chi áp dụng trong việc xây dựng và công bố thông tin về công nghiệp hỗ trợ hàng năm.

Về điều kiện để các đơn vị được nhận hỗ trợ: Phải đảm bảo nội dung nhiệm vụ, đề án phù hợp với nội dung quy định khoản 2 Điều 10 Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg và sản phẩm phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phụ lục danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP.

Ngoài việc đề án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Công Thương đối với phát triển công nghiệp quốc gia; UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương), đơn vị được nhận hỗ trợ cũng phải đảm bảo đã đầu tư vốn hoặc cam kết đầu tư đủ kinh phí thực hiện đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt (sau khi trừ số kinh phí được NSNN hỗ trợ).

Bên cạnh đảm bảo các điều kiện trên, trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, đơn vị được nhận hỗ trợ phải đảm bảo không thuộc một trong các trường hợp: Đã chủ trì đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ có kết quả nghiệm thu ở mức “không đạt”; giao nộp sản phẩm không đúng hạn mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương; sử dụng kinh phí đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ theo quy định hiện hành thì mới được nhận hỗ trợ.

Các tổ chức có kinh nghiệm hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Những tổ chức, cá nhân đã được hỗ trợ theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ theo chính sách của Chương trình này.

Thùy Linh

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn