Hướng dẫn quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

21/07/2020 09:55 AM

Bộ Xây dựng có Công văn 3178/BXD-QLN ngày 30/6/2020 về việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn 4962/SXD-QLN&CS ngày 12/5/2020 của Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

hướng dẫn quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hướng dẫn quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Ảnh minh họa)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

Trong đó, Nghị định 99/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện được thuê và mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (các Điều 57, Điều 63).

Điều 57. Đối tượng và điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nghị định này là người đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, bao gồm đối tượng được bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 (ngày ban hành Quyết định số 118/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) và các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Nghị định này, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật.

2. Người thuê nhà ở cũ phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở và có tên trong hợp đồng này thì không phải ký lại hợp đồng thuê nhà, trừ trường hợp hợp đồng thuê nhà ở hết hạn và các bên phải ký lại hợp đồng theo quy định;

b) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, không có hợp đồng thuê nhà ở nhưng có quyết định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở và có tên trong quyết định, văn bản này thì phải làm thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở với đơn vị quản lý vận hành, nhà ở;

c) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà ở nhưng không có tên trong hợp đồng này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này;

d) Trường hợp đang thực tế sử dụng nhà ở, có quyết định, văn bản phân phối, bố trí nhà ở nhưng không có tên trong quyết định, văn bản này và nhà ở này không có tranh chấp, khiếu kiện thì được ký hợp đồng thuê nhà với đơn vị quản lý vận hành nhà ở theo quy định tại Điều 60 của Nghị định này.

Trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật thì bị thu hồi; việc thu hồi nhà ở này được thực hiện theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Nghị định này.

"Điều 63. Đối tượng, điều kiện được mua và điều kiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải thuộc các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Nghị định này.

2. Người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có hợp đồng thuê nhà ở ký với đơn vị quản lý vận hành nhà ở và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này (bao gồm người đại diện đứng tên hợp đồng thuê nhà ở và các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà từ đủ 18 tuổi trở lên); trường hợp có nhiều thành viên cùng đứng tên trong hợp đồng thuê nhà ở thì các thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện đứng tên ký hợp đồng mua bán nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở;

b) Đã đóng đầy đủ tiền thuê nhà ở theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở và đóng đầy đủ các chi phí quản lý vận hành nhà ở tính đến thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở;

c) Phải có đơn đề nghị mua nhà ở cũ đang thuê.

…”

Đối với việc xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

“Điều 57a. Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

1. Trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định như sau:

a) Nếu thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng;

b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không ghi thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó;..."

Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng đối chiếu quy định tại các văn bản nêu trên với trường hợp cụ thể nêu trong Công văn 4962/SXD-QLN&CS để xác định thời điểm bố trí sử dụng và xem xét giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định.

Công văn 3178/BXD-QLN được ban hành ngày 30/6/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn