Sửa đổi một số quy định về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

04/02/2020 10:47 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

File Word toàn bộ Thông tư hướng dẫn hồ sơ
chuyển mục đích sử dụng đất

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, sửa đổi quy định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể:

- Hồ sơ của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định gồm:

+ Tờ trình của UBND cấp tỉnh theo Mẫu số 03a ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT;

+ Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư 2014; Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Quyết định đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công 2014; Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2015 (ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thi hành) mà còn hiệu lực thực hiện;

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và Báo cáo Thuyết minh; trích sao bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai;

+ Phương án trồng rừng thay thế đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Hiện hành, hồ sơ của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định còn có các nội dung:

- Báo cáo thẩm định hồ sơ dự án đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp chưa có quyết định chủ trương đầu tư;...

- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt đối với dự án đầu tư thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hồ sơ mời thầu đã được thẩm định hoặc phê duyệt đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khu rừng;...

- Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;

+ Các giấy tờ quy định tại hồ sơ của UBND cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định;

+ Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư.

Thông tư 24/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,541

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn