Đẩy mạnh chủ trương tích tụ, tập trung đất đai

09/09/2019 08:36 AM

Đây là một trong các nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Chính trị nêu tại Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 như sau:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 và các quy định pháp luật khác có liên quan; thể chế hóa các quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Đẩy mạnh chủ trương tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao. Thực hiện tốt việc chuyển  đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi trồng các loại cây, loại con khác có hiệu quả hơn;...

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, trước hết là các cơ chế, chính sách có liên quan đến đất đai, thuế, tín dụng, điện năng, môi trường, thị trường, lao động, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ; thu hút đầu tư, phát triển liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân cần hướng tới quan hệ sản xuất hợp lý hóa, tạo động lực mạnh mẽ hơn, có năng suất lao động và sức cạnh tranh cao hơn, đem lại thu nhập cao và bền vững.

- Đa dạng nguồn lực của Nhà nước và các thành phần kinh tế để xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các công trình giao thông, thủy lợi, điện, nước, viễn thông,...

Xem chi tiết nội dung tại Kết luận 54-KL/TW ngày 07/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn