Đã có VBHN Luật đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)

02/04/2019 11:07 AM

Ngày 10/12/2018, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký xác thực văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH.

Toàn văn điểm mới Luật đất đai 2013

Luật đất đai

Theo đó, văn bản hợp nhất này hợp nhất các văn bản sau đây:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014.

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Như vậy, thay vì trước đây phải xem hai văn bản để đối chiếu nội dung nào còn hiệu lực, hết hiệu lực thì nay chỉ cần xem trong một văn bản hợp nhất này.

Văn bản hợp nhất

Hữu Phạm

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 92,202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn