Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Cục quản lý, giám sát bảo hiểm được giao tự chủ tài chính

25/09/2014 14:56 PM

TVPL - Ngày 19/09/2014 Thủ tướng ban hành Quyết định 53/2014/QĐ-TTg, theo đó quy định Cục quản lý, giám sát bảo hiểm đươc thí điểm giao tự chủ tài chính từ 2015-2019 trong việc chi cho công tác quản lý, giảm sát; chi cho đơn vị sự nghiệp.

Nguồn kinh phí trên được đảm bảo từ ngân sách nhà nước; các khỏan đóng góp của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường; các khỏan thu từ công tác nghiên cứu, đào tạo, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trường hợp chi có tiết kiệm thì cơ quan này được sử dụng để chi cho các nội dung quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định 117/2013/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Riêng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ đặc thù theo chế độ thì được bố trí ngân sách riêng.

Quyết định này có hiêu lực từ 01/01/2015.

Thanh Phương

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,833

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn