Bộ Chính trị họp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa X

13/09/2014 08:31 AM

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 12-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc có vị trong Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, đại diện nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trình bày báo cáo sơ kết, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nêu rõ thông qua học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X và các nghị quyết của Trung ương, đã nhận thức rõ hơn về mục tiêu, đặc trưng và cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tạo khung khổ pháp lý quan trọng, đồng bộ và thuận lợi hơn cho sự vận hành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Vai trò, hiệu quả, sức cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế được nâng lên. Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, bình đẳng và thông thoáng hơn, góp phần nâng cao sức sản xuất của xã hội, huy động tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước, tạo được nhiều việc làm mới.

Hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, theo nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu; đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế; tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN và hoàn thiện thị trường trong nước đầy đủ hơn theo cam kết WTO...

Tại cuộc làm việc, các ý kiến tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan; xác định những chủ trương, giải pháp chủ yếu, đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tổng kết 30 năm đổi mới, trong đó kinh tế là trung tâm, mô hình kinh tế tổng quát là phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết đã được tiến hành công phu, nghiêm túc, bài bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu rõ phạm vi, yêu cầu sơ kết.

Theo đó, cần tập trung vào 5 nội dung Nghị quyết đã nêu, đó là hoàn thiện thể chế về sở hữu, phân phối, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh; bảo đảm đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội…

Qua sơ kết, phát hiện có những vấn đề mới, cần kiến nghị, bổ sung để góp phần tổng kết 30 năm đổi mới, xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh sau gần 30 năm đổi mới, Việt Nam tiếp tục chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đường lối đổi mới của Đảng tiếp tục được thể chế hóa thành hiến pháp, luật pháp, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và phát triển.

Chế độ sở hữu và cơ cấu các thành phần kinh tế được đổi mới cơ bản từ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể là chủ yếu, sang hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế đan xen, hỗn hợp.

Các loại thị trường cơ bản đã ra đời và hình thành, phát triển thống nhất trong cả nước, kể cả thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động…

Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã đi vào cuộc sống, doanh nghiệp và doanh nhân được tự chủ trong kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh để phát triển.

Quản lý nhà nước được đổi mới từ can thiệp trực tiếp bằng mệnh lệnh hành chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển sang quản lý bằng luật pháp, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tốt, nước ta đã hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách chưa đầy đủ, đồng bộ và thống nhất.

Việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai còn nhiều vướng mắc, vấn đề sở hữu, quản lý, phân phối ở các doanh nghiệp nhà nước chưa được giải quyết tốt, gây khó khăn cho phát triển, làm thất thoát vốn.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư khẳng định Nghị quyết Trung ương 6 khóa X đến nay cơ bản vẫn còn nguyên giá trị, vừa qua đã triển khai thực hiện tốt, sắp tới cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết này, làm sâu sắc hơn nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với tinh thần nội dung nào đã rõ thì tiếp tục thực hiện, nội dung nào đang bàn thì tiếp tục nghiên cứu, làm rõ, đi đến thống nhất trong nhận thức và hành động.

Nhằm thúc đẩy thực hiện tốt hơn việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ Chính trị đồng ý ra Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X, trong đó nhấn mạnh, bổ sung thêm một số điểm mới, tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đồng thời xác định rõ những việc cần làm tiếp theo./.

Theo Vietnam+

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn