Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện do BTC quản lý

21/04/2014 16:39 PM

Bộ Tài chính vừa công bố danh mục 20 ngành nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ quản lý (danh mục này sẽ được cập nhật thường xuyên)

TT

Hình thức điều kiện kinh doanh

Quy định pháp lý hiện hành

Cơ quan thực hiện

1

Kinh doanh dịch vụ kế toán

 

- Chứng chỉ hành nghề kế toán;

- Xác nhận danh sách người hành nghề kế toán của doanh nghiệp dịch vụ kế toán, và cá nhân đăng ký hành nghề kế toán.

Luật kế toán;

Nghị định 129/2004/NĐ-CP;

Thông tư số 72/2007/TT-BTC.

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

2

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

- Công văn chấp thuận (đối với chi nhánh của Doanh nghiệp kiểm toán);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán;

- Quyết định chấp thuận danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Luật kiểm toán độc lập;

Nghị định 17/2012/NĐ-CP;

Thông tư số 203/2012/TT-BTC;

Thông tư 183/2013/TT-BTC.

 

Bộ Tài chính

3

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài

 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam.

Luật kiểm toán độc lập;

Nghị định 17/2012/NĐ-CP  ngày 13/3/2012.

Bộ Tài chính

4

Dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Giấy xác nhận đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Thông tư số 117/2012/TT-BTC

Tổng cục Thuế

5

Dịch vụ làm thủ tục Hải quan

 

- Chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan;

- Văn bản thông báo và xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan.

Nghị định 14/2011/NĐ-CP;

Thông tư 80/2011/TT-BTC.

Cục Hải quan tỉnh, thành phố

6

Kinh doanh cửa hàng kinh doanh miễn thuế

 

- Văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế của thương nhân, đủ điều kiện đặt cửa hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh.

Quyết định 24/2009/QĐ-TTg;

Quyết định 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định 24/2009/QĐ-TTg;

Thông tư 148/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính

7

Kinh doanh kho ngoại quan

 

- Quyết định thành lập địa điểm kho ngoại quan.

Nghị định 154/2005/NĐ-CP;

Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng Cục Hải quan

8

Kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)

 

- Quyết định thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa.

Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng Cục Hải quan

9

Kinh doanh chứng khoán 

 

- Giấy phép thành lập và hoạt động (công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam);

- Giấy phép thành lập và hoạt động (công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam);

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán;

- Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán;

- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

 

Luật Chứng khoán 2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010;

Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC;

Quyết định 87/2007/QĐ-BTC;

Thông tư 43/2010/TT-BTC;

Thông tư 210/2012/TT-BTC;

Thông tư 212/2012/TT-BTC;

Thông tư 91/2013/TT-BTC;

Thông tư 227/2012/TT-BTC.

 

Ủy ban chứng khoán nhà nước

10

Kinh doanh bảo hiểm

 

- Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp  bảo hiểm

- Giấy phép thành lập và hoạt động  chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 2010;

Nghị định 45/2007/NĐ-CP

Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Thông tư 124/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính

11

Kinh doanh tái bảo hiểm

 

- Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Nghị định 123/2011/NĐ-CP;

Thông tư 124/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính

12

Môi giới bảo hiểm

 

- Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Nghị định 45/2007/NĐ-CP;

Nghị định 123/2011/NĐ-CP;

Thông tư 124/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính

13

Cung cấp dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới

 

- Điều kiện về năng lực pháp lý, năng lực tài chính và năng lực xử lý tổn thất của DNBH, DNMGBH nước ngoài.

Nghị định 123/2011/NĐ-CP.

Bộ Tài chính

14

Đại lý bảo hiểm

 

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 2010;

Thông tư 124/2012/TT-BTC;

Thông tư 135/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính

15

Đào tạo đại lý bảo hiểm

 

- Công văn chấp thuận của Bộ Tài chính.

Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Thông tư 124/2012/TT-BTC;

Thông tư 135/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính

16

Dịch vụ thẩm định giá tài sản

 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

- Thẻ thẩm định viên về giá.

Luật giá;

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP.

Bộ Tài chính 

17

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

 

- Thuộc danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;

Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP;

Thông tư số 127/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính

18

Kinh doanh xổ số

 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

Nghị định 30/2007/NĐ-CP;

Nghị định số 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP;

Thông tư 75/2013/TT-BTC.

Bộ Tài chính

19

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

Thông tư 11/2014/TT-BTC.

Bộ Tài chính

20

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

 

Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn