Hướng dẫn kinh phí thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

18/04/2014 13:36 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 4827/BTC-HCSN về việc hướng dẫn kinh phí thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của TTCP về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.


Bộ trưởng Bộ Lao động-TBXH thăm và tặng quà mẹ VNAH tại Quảng Ninh

Theo đó, kinh phí thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán của các cơ quan được giao chủ trì tổng rà soát tại Chỉ thị 23/CT-TTg và Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015). Cụ thể, đối với địa phương, kinh phí được trích từ 2 nguồn là: Nguồn chi quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách trung ương đảm bảo và nguồn ngân sách địa phương bố trí hỗ trợ cho nhiệm vụ phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tùy theo ngân sách địa phương.

Trong năm 2014, Sở LĐ-TBXH chủ động bố trí, sắp xếp từ nguồn chi quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công để thực hiện. Trường hợp sau khi sắp xếp mà còn thiếu kinh phí, Sở Lao động-TBXH lập dự toán chi tiết gửi Bộ Lao động- TBXH thẩm định, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Năm 2015, Sở Lao động- TBXH lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ phối hợp tổng rà soát và tổng hợp trong dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Quy trình lập dự toán, phân bổ và giao dự toán, điều chỉnh dự toán thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính và Bộ LĐ- TBXH hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐ- TBXH quản lý. Đối với nguồn ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ, Sở LĐ- TBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao dự toán cho các đơn vị để triển khai thực hiện.

Ở trung ương, ngân sách bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp tổng rà soát trong dự toán chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan trung ương như: Bộ LĐ-TBXH, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về nội dung chi, các đơn vị được giao dự toán căn cứ chính sách, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và phạm vi dự toán được giao để quyết định nội dung và mức chi cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn một số nội dung và mức chi đặc thù bảo đảm cho việc thực hiện Chương trình phối hợp tổng rà soát trên cơ sở vận dụng các quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể:

Đối với các thành viên tham gia cuộc họp bàn kế hoạch rà soát, trao đổi nghiệp vụ rà soát, xử lý kết quả rà soát được chi tối đa 150.000 đồng/người/buổi (cho người chủ trì cuộc họp) và tối đa 100.000 đồng/người/buổi (cho các thành viên tham gia); chi in ấn văn bản, tài liệu, phiếu rà soát, biểu mẫu phục vụ rà soát, cáo cáo kết quả rà soát được thực hiện theo chứng từ chi hợp pháp; chi hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia chương trình phối hợp tổng rà soát, đi rà soát và điền vào phiếu rà soát tại địa phương ở mức tối đa 100.000 đồng/người/ngày rà soát thực tế.

Ngoài ra, công văn cũng nêu rõ mức chi cho việc tổng hợp kết quả rà soát và viết báo cáo rà soát, ở cấp xã, cấp huyện tối đa 1.000.000 đồng/báo cáo; cấp tỉnh tối đa 3.000.000 đồng/báo cáo và cấp trung ương tối đa 5.000.000 đồng/báo cáo. Và mức chi cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ; hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tổng rà soát. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn