Thêm 02 Thông tư mới trong lĩnh vực chứng khoán

19/07/2021 10:21 AM

Ngày 12/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 02 Thông tư mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Thêm 02 Thông tư mới trong lĩnh vực chứng khoán

Thêm 02 Thông tư mới trong lĩnh vực chứng khoán (Ảnh minh họa)

- Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Thông tư này quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định tại điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 2, điểm g khoản 1 Điều 6 Quyết định 37/2020/QĐ-TTg ngày 13/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Thông tư 57/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2021 và bãi bỏ Thông tư 180/2015/TT-BTC, Thông tư 13/2019/TT-BTC, Thông tư 202/2015/TT-BTC, Thông tư 29/2017/TT-BTC.

- Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh:

+ Hoạt động giao dịch, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, bao gồm: Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ;

+ Hoạt động của thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thông tư 58/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2021 và thay thế Thông tư 11/2016/TT-BTC, Thông tư 23/2017/TT-BTC, trừ quy định tại khoản 1 Điều 34 Thông tư 58/2021/TT-BTC.

Cụ thể, trước thời điểm chính thức triển khai hoạt động ký quỹ của thành viên bù trừ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 58/2021/TT-BTC, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thành viên giao dịch, thành viên giao dịch đặc biệt, thành viên tạo lập thị trường, thành viên bù trừ tiếp tục áp dụng các quy định về ký quỹ theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BTCThông tư 23/2017/TT-BTC. Hoạt động ký quỹ, từ chối thế vị, sửa lỗi sau giao dịch quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày chính thức triển khai hoạt động ký quỹ theo hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,963

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn