Quy định mới về cơ cấu tổ chức Tổng cục Thuế

30/03/2021 13:37 PM

Ngày 30/3/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi khoản 1 Điều 3 Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Quy định mới về cơ cấu tổ chức Tổng cục Thuế

Quy định mới về cơ cấu tổ chức Tổng cục Thuế (Ảnh minh họa)

Theo đó, cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương bao gồm:

(1) Vụ Chính sách;

(2) Vụ Pháp chế;

(3) Vụ Dự toán thu thuế;

(4) Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;

(5) Vụ Kê khai và Kế toán thuế;

(6) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;

(7) Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế;

(8) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn;

(9) Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân;

(10) Vụ Hợp tác Quốc tế;

(11) Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng;

(Hiện nay, theo Quyết định 41/2018/QĐ-TTg là Vụ Kiểm tra nội bộ).

(12) Vụ Tổ chức cán bộ;

(13) Vụ Tài vụ - Quản trị;

(14) Văn phòng;

(15) Cục Công nghệ Thông tin;

(16) Trường Nghiệp vụ Thuế;

(17) Tạp chí thuế.

Trong đó, các tổ chức quy định từ điểm (1) đến điểm (15) là các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định tại điểm (16), (17) là đơn vị sự nghiệp.

Việc thành lập phòng thuộc Văn phòng và phòng thuộc cục thuộc Tổng cục Thuế phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định 101/2020/NĐ-CP.

(Hiện hành, Văn phòng được tổ chức 04 Phòng; Cục Công nghệ Thông tin được tổ chức 06 Phòng).

Quyết định 15/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn