Trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa từ 21/9/2020

18/09/2020 15:14 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa (SGK); tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

Sách giáo khoa

Thẩm định sách giáo khoa (Ảnh minh họa).

Theo đó, trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định SGK từ ngày 21/9/2020 như sau:

- Đơn vị đề nghị thẩm định SGK gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

- Bộ GDĐT tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định SGK nhiều nhất 02 đợt trong một năm; trong mỗi đợt thẩm định, một bản mẫu SGK được thẩm định nhiều nhất 02 vòng, mỗi vòng nhiều nhất 05 ngày. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng các quy định tại Điều 17 Thông tư 33/2017 thì hồ sơ được gửi trả lại đơn vị đề nghị thẩm định SGK trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

(Theo Thông tư 33/2017, Bộ GDĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng các quy định tại Điều 17 Thông tư 33/2017 thì hồ sơ được gửi trả lại đơn vị đề nghị thẩm định SGK trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ).

- Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị tổ chức thẩm định dự kiến danh sách thành viên Hội đồng, trình Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định thành lập Hội đồng.

- Bộ GDĐT triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng điều hành các hoạt động của Hội đồng theo quy định tại Thông tư 33/2017.

- Chủ tịch Hội đồng gửi đơn vị tổ chức thẩm định SGK văn bản báo cáo kết quả thẩm định bản mẫu SGK của Hội đồng.

- Đơn vị tổ chức thẩm định SGK xử lý theo kết quả thẩm định:

+ Trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá "Đạt", đơn vị tổ chức thẩm định hoàn thiện hồ sơ, lập báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc phê duyệt, cho phép sử dụng.

+ Trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá “Đạt nhưng cần sửa chữa” tại vòng thẩm định thứ nhất thì đơn vị tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng Bộ GDĐT văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị thẩm định SGK thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ gửi Bộ GDĐT đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư 33/2017. Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tối đa là 30 ngày, tính từ ngày ban hành thông báo kết quả thẩm định của đơn vị tổ chức thẩm định.

(Theo Thông tư 33/2017, trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" thì đơn vị tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng Bộ GDĐT văn bản thông báo cho đơn vị đề nghị thẩm định SGK thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ gửi Bộ GDĐT đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư 33/2017).

+ Trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá “Không đạt” tại vòng thẩm định thứ nhất, “Không đạt” hoặc “Đạt nhưng cần sửa chữa” tại vòng thẩm định thứ hai thì đơn vị tổ chức thẩm định thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị đề nghị thẩm định SGK. Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn SGK thì bản mẫu SGK phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu.

(Theo Thông tư 33/2017, trường hợp bản mẫu SGK được Hội đồng đánh giá "Không đạt" thì đơn vị tổ chức thẩm định thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị đề nghị thẩm định SGK. Nếu tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn SGK thì bản mẫu SGK phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu).

Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ 21/9/2020.

Thùy  Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,137

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn