Phê duyệt kinh phí hỗ trợ 03 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội

29/04/2020 17:03 PM

Ngày 29/4, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, số tiền là: 505.607.250.000 đồng (Năm trăm linh năm tỷ, sáu trăm linh bảy triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
 
Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 24/4/2020, của Chính phủ, tham mưu báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định của pháp luật.
 
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, báo cáo UBND Thành phố bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019; Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho các đối tượng nêu trên theo đúng chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp, tổ chức thực hiện ngay từ ngày 29/4/2020.
 
Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. Xử lý nghiêm các vi phạm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/5/2020 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định của pháp luật.
 
UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo Quyết định này.

Bình An

Theo Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,767

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn