Bộ Nội vụ: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

17/01/2020 11:11 AM

Làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV vừa qua, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chính phủ đã ban hành 22/22 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; theo đó, cơ cấu tổ chức bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm cấp trung gian, giảm đầu mối bên trong, giảm tối đa số lượng phòng trong cục, vụ; cơ bản không chuyển vụ thành cục; giảm số lượng lãnh đạo cấp phó gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý và tính chất hoạt động; khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ theo hướng một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: Các cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp, kiện toàn đồng bộ, thống nhất theo các quy định của Nghị định và các Thông tư, Thông tư liên tịch, bảo đảm việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; phân định rõ hơn chức năng và mô hình tổ chức của chính quyền đô thị với chính quyền ở nông thôn, biển và hải đảo. Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, các địa phương đã chủ động xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị, các địa phương đã thực hiện thí điểm: (1) Hợp nhất các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ liên thông, (2) hợp nhất cơ quan chuyên môn với các tổ chức tham mưu, giúp việc của đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; căn cứ Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm rõ một số nội dung

Bên cạnh một số kết quả đạt được, Bộ cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Cụ thể: một số quy định, hướng dẫn của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện một số nội dung mới về tổ chức bộ máy, biên chế chậm ban hành để thực hiện, trong đó có các quy định về khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;  tiêu chí thành lập tổ chức; số lượng biên chế tối thiểu; số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành, địa phương quyết định sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Kết quả thực hiện vẫn chậm và chưa hiệu quả do một số nguyên nhân sau: Các Bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát việc sắp xếp tổ chức, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý; Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và đổi mới cơ chế hoạt động chưa được ban hành đầy đủ, kịp thời; Chưa có các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và chưa thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các hoạt động dịch vụ công do đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ.

Trên cơ sở nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế, Bộ Nội cụ cũng đưa ra một số giải pháp về sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 08/NQ-CPNghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc. Thực hiện ý kiến kết luận của Ban Cán sự đảng Chính phủ tại Văn bản số 1063-TB/BCSĐCP ngày 11/9/2019, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 204-BC/BCSĐ ngày 16/10/2019 báo cáo và trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng chưa thay thế mà chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của 02 Nghị định quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cung ứng và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính và cơ chế tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập, làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

Hồ Hương

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn