Hà Nội: Tập trung xây dựng, ban hành các quy định để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

09/01/2020 08:00 AM

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU, triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình
chính quyền đô thị tại Hà Nội

Tập trung xây dựng, ban hành các quy định để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị (Nguồn: Internet).

Theo kế hoạch, Ban Cán sự đảng UBND thành phố: Phối hợp với Đảng đoàn HĐND xây dựng và ban hành các quy định để tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành Trung ương báo cáo, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND phường; Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường. Chủ trì cùng Đảng đoàn HĐND thành phố làm việc, báo cáo với các ủy ban của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ban, ngành Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ trong quá trình xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ thông qua Nghị quyết quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế, tài chính, ngân sách, đất đai... cho thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, chủ trì xây dựng, đề xuất các nội dung phân cấp, ủy quyền của thành phố cho các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, trình Thành ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương và trình HĐND thành phố thông qua theo quy định. Chủ trì rà soát, xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn đảm bảo tinh gọn; chuẩn bị tốt nguồn lực để thực hiện các nội dung phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Trên cơ sở rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của các phường, phối hợp với Đảng đoàn HĐND thành phố để xây dựng và trình HĐND thành phố có cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy: Xây dựng Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, phù hợp với quy định của Chính phủ và phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy. Xây dựng Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của 177 phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; kiện toàn tổ chức bộ máy UBND các phường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và tuân thủ đúng các quy định của Nghị quyết số 97/2019/QH14.

Đảng đoàn HĐND thành phố: Phối hợp cùng Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng và ban hành các quy định để tổ chức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo quy định của Nghị quyết và hướng dẫn của Chính phủ. Phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố làm việc, báo cáo với các ủy ban của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội trong quá trình xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai các nội dung về quy định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND quận, thị xã; quy định chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận, phường theo Nghị quyết của Quốc hội và Quy định của Chính phủ; chuẩn bị nội dung trình HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết, quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa thành phố với các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương.

Chỉ đạo rà soát tổ chức bộ máy HĐND các quận, huyện, thị xã, xã, thị trấn; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy đề xuất bộ máy HĐND các quận, huyện, thị xã và thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác HĐND ở các phường theo quy định của Trung ương, thành phố; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật. Xây dựng, đề xuất các cơ chế giám sát của HĐND thành phố, quận với UBND phường; đổi mới phương thức hoạt động của HĐND thành phố, các quận, huyện, thị xã; các xã, thị trấn phù hợp với mô hình tổ chức HĐND khi thực hiện chính quyền đô thị.

Ban Tổ chức Thành ủy: Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy trình nhân sự đại hội đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì cùng với Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, phù hợp với quy định của Chính phủ và phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy.

Chủ trì cùng Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND thành phố các quận, huyện, thị ủy xây dựng Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của 177 phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và tuân thủ đúng các quy định của Nghị quyết số 97/2019/QH14; chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng các nội dung quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường.

Ban Thường vụ các Quận ủy, Thị ủy chỉ đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND: Triển khai thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp phường và thực hiện giải quyết những nội dung được phân cấp, ủy quyền, theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thành ủy, các quyết định của HĐND, UBND thành phố quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của HĐND quận, UBND quận và phường.

Diệp Anh

Theo Báo Xây dựng

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn