Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia Bảo hiểm xã hội

29/07/2019 07:46 AM

Theo ông Đào Việt Ánh (ảnh), Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, việc đo lường, đánh giá cấu phần “nộp BHXH” trong chỉ số “nộp thuế và BHXH” có ý nghĩa lớn trong việc giúp các nhà đầu tư xem xét mức độ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Việt Nam, tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động nộp BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp cơ quan BHXH xem xét kết quả đánh giá độc lập về hoạt động cải cách đối với các TTHC tác động tới doanh nghiệp trong năm.

Xin ông cho biết cụ thể hơn ý nghĩa của việc nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và BHXH (chỉ số A2) đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia?

Chỉ số A2 là một trong 11 chỉ số mà Ngân hàng Thế giới (WB) điều tra, khảo sát để đánh giá mức độ thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh của một đất nước, đánh giá mức độ cải cách trong từng lĩnh vực. Các chỉ số chủ yếu được đánh giá trên các tiêu chí: Số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và chỉ số đo lường chất lượng các quy định.

Việc đo lường thời gian thực hiện nộp thuế và nộp BHXH được xếp hạng dựa trên 4 yếu tố gồm: Số lần nộp (chiếm 25%), thời gian (số giờ nộp thuế và BHXH trong năm, chiếm 25%), tổng thuế suất và các khoản phải nộp (% lợi nhuận chiếm 25%), chỉ số sau nộp thuế (chiếm 25%) với các tiêu chí đánh giá gồm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và chỉ số đo lường chất lượng các quy định.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, WB tiến hành đánh giá, xếp hạng cấu phần Nộp BHXH (tức là việc doanh nghiệp thực hiện đăng ký BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và nộp tiền) thông qua báo cáo thường niên Môi trường kinh doanh (DB) đối với 11 lĩnh vực kinh tế của 190 quốc gia trên thế giới.

Việc đo lường, đánh giá cấu phần “nộp BHXH” trong chỉ số “nộp thuế và BHXH” có ý nghĩa lớn trong việc một mặt giúp các nhà đầu tư xem xét mức độ cải cách TTHC của Việt Nam trong việc tạo thuận lợi cho người sử dụng lao động đối với việc nộp BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp cơ quan BHXH xem xét kết quả đánh giá độc lập về hoạt động cải cách đối với các TTHC tác động tới doanh nghiệp trong năm.

Những nỗ lực của ngành BHXH trong việc thực hiện cải cách TTHC đã góp phần tạo thuận lợi như thế nào cho các tổ chức, cá nhân, nhất là trong việc thực hiện đăng ký tham gia và nộp tiền BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thưa ông?

Từ nhiều năm nay, BHXH Việt Nam luôn xác định cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành, được thực hiện thường xuyên, quyết liệt nhằm cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Năm 2018, BHXH Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong nhóm các cơ quan thuộc Chính phủ. Theo báo cáo của WB về môi trường kinh doanh năm 2019, xếp hạng chỉ số Nộp thuế và BHXH của Việt Nam tăng 36 bậc so với môi trường kinh doanh năm 2017 (từ 167/190 lên 131/190).

Đặc biệt, việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Nhờ đó, số lần thực hiện giao dịch điện tử của doanh nghiệp với cơ quan BHXH đã giảm từ 12 lần/năm trước đây xuống còn 1 lần/năm. Cùng với đó là việc đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận và trả kết quả (tiếp nhận trực tiếp, tiếp nhận và trả kết hồ sơ qua bưu điện, giao dịch điện tử), đến nay, doanh nghiệp không phải xếp hàng, chờ lấy số làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan BHXH như trước đây. Ngoài ra, hàng loạt tiện ích khác như đưa hệ thống phần mềm nghiệp vụ vào sử dụng thống nhất từ Trung ương tới địa phương; triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực chi trả chế độ; nhiều phần mềm nghiệp vụ, quản lý đã được sửa đổi, nâng cấp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người tham gia, hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Cùng với việc rà soát, mạnh dạn cắt giảm các TTHC, BHXH Việt Nam cũng đã kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản của ngành, qua đó có sự đánh giá toàn diện để sửa đổi các quy định liên quan TTHC, các quy trình nghiệp vụ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các thủ tục cho doanh nghiệp và người dân…

Trong 5 năm qua, số lượng TTHC trong lĩnh vực BHXH đã được cắt giảm mạnh từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục (giảm trên 75%). Thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày và thẻ BHYT từ 7 ngày đều được rút ngắn xuống còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định), cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin được thực hiện trong ngày… Tất cả cải cách này hướng đến một mục tiêu nhất quán: Phục vụ ngày càng tốt hơn các tổ chức, cá nhân tham gia, hưởng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2021, nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và BHXH lên 30-40 bậc, năm 2019 từ 7-10 bậc. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta cần tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa ông?

Để có thể nâng xếp hạng cấu phần Nộp BHXH trong chỉ số Nộp thuế - BHXH, chúng ta phải tiếp tục giảm thời gian doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến nộp BHXH (hiện theo đánh giá là 147 giờ). Chính vì vậy, cần tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu trong quy định về nộp BHXH tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị, kê khai và nộp BHXH, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối, chia sẻ nguồn dữ liệu chung thông tin của doanh nghiệp với các bộ, ngành cơ quan liên quan.

BHXH Việt Nam đã xây dựng tài liệu hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố để có cách hiểu đúng, thống nhất về cấu phần “Nộp BHXH” trong chỉ số A2, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm giảm thời gian thực hiện nộp BHXH đối với các đơn vị sử dụng lao động nói chung và các doanh nghiệp nói riêng; kịp thời, chủ động phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp mới nhằm giảm thời gian thực hiện “Nộp BHXH” góp phần nâng xếp hạng chỉ số A2 về BHXH. Cụ thể:

Một là, hoàn thiện phần mềm kê khai nộp BHXH để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc kê khai, kết xuất và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH.

Hai là, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện các thủ tục hồ sơ về kê khai nộp BHXH.

Ba là, tiếp tục rà soát các TTHC liên quan đến nộp BHXH cho người lao động nhằm tối đa hoá việc đơn giản các thủ tục, hồ sơ nộp BHXH, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Quy định rõ ràng các loại giấy tờ, hồ sơ cần lưu giữ tại doanh nghiệp để phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra của ngành BHXH về nộp BHXH cho người lao động để các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thống nhất thực hiện.

Bốn là, kịp thời cập nhật, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về việc cắt giảm các quy định về thủ tục hồ sơ BHXH đến các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn.

Năm là, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Chủ động đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai hiệu quả dịch vụ tin nhắn SMS tới đơn vị sử dụng lao động để nâng cao chất lượng, giảm thời gian và chi phí. Xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, TTHC.

Xin cảm ơn ông!

Xuân Thảo (ghi)

Theo Báo Hải quan

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn